Charles Explorer logo
🇬🇧

PVS/VS Memory of the Nation (Autumn 2013)

Class at Faculty of Arts |
A300374

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět je určen pro neslyšící i slyšící studenty. Podmínkou účasti v předmětu je vytvoření dvojic neslyšící student - slyšící student. Doporučujeme hlásit se do předmětu v předem domluvených dvojicích. Roli neslyšícího studenta ve dvojici může po konzultaci s vedoucí kurzu plnit i neslyšící student jiné fakulty či univerzity, nebo člen komunity Neslyšících, který není student ČNES. Studenti, kteří nemají nikoho do dvojice, mohou kontaktovat vyučující a domluvit se na dalším postupu - je možné, že vyučující sestaví dvojici se zájemcem z jiné fakulty či s neslyšícím dobrovolníkem. Vyučující lze kontaktovat na adresách: radka.novakova@ff.cuni.cz, radka.faltinova@ff.cuni.cz. Prosím posílejte vždy na obě adresy.

Dvojice studentů budou navštěvovat neslyšící pamětníky a zpracují záznam výpovědí pamětníků. Osobu pamětníka mohou studenti navrhnout sami, nebo si vybrat ze seznamu pamětníků, nabízeného vyučujícími. 

Výstupem bude videozáznam v českém znakovém jazyce i písemný překlad vybraných částí do českého jazyka (viz požadavky k atestaci).

Skupina studentů a vyučující se v semestru sejde cca 3-4krát (pro mimopražské studenty po domluvě možnost online přenosu). Na úvodní setkání bude přizván odborník z nadace Post Bellum, která spravuje portál Paměť národa, do něhož budou výstupy umisťovány do samostatného oddílu Paměť českých Neslyšících. Na dalších setkáních se bude řešit postup v samostatné práci jednotlivých dvojic a metodické otázky. Studenti zpracovaný materiál sami vloží. Závěrečné setkání pak shrne práci celého semestru.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zaměřuje na hlubší poznání kultury českých Neslyšících a identity Neslyšících prostřednictvím zkoumání osobní historie neslyšících osob. Studenti budou zaznamenávat výpovědi neslyšících pamětníků a díky tomu poznávat komunitu českých Neslyšících. Výstupy z předmětu budou zařazeny do databáze Paměť národa (www.pametnaroda.cz).

U tohoto předmětu je možný opakovaný zápis předmětu podle čl. 9 Pravidel pro organizaci studia na FF UK v Praze, která byla schválena AS FF UK v Praze dne 13. 5. 2010 a AS UK v Praze dne 28. 5. 2010 s účinností od prvního dne akademického roku 2010/2011.