Charles Explorer logo
🇬🇧

History of art collecting in the Czech lands in the light of written sources

Class at Faculty of Arts |
A500321

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Písemné prameny v dějinách umění. Možnosti a meze jejich využití

Tomáš Sekyrka

Seminář bude zaměřen jak na prohloubení teoretických znalostí i praktických dovedností při práci s různými typy písemných dokumentů, které přinášejí informace jak o životě samotných výtvarných umělců, (rodinný život, profesní výuka, osobní kontakty), tak o procesu vzniku konkrétních uměleckých děl, ať už jde o malby, plastiky, grafické listy, uměleckořemeslné předměty či architektonické realizace (tedy např. komunikace mezi umělcem a objednavatelem, samotný proces realizace uměleckého díla), tak i následný „druhý život“ uměleckého díla a jeho tvůrce (tedy zejména problematika sběratelství uměleckých děl, hodnocení umělců jejich současníky i novějším uměleckým publikem). Pozornost bude věnována písemným dokumentům od počátku jejich existence na našem území v raném středověku, až po dobu nejnovější.

Podmínkou úspěšného absolvování semináře bude zpracování odborné práce, ve které student/studentka prokáže schopnost samostatné práce s písemnými dokumenty. Témata těchto prací nejsou předem vypisována, vzniknou po domluvě mezi vyučujícím a studenty podle individuálních zájmů a odborného zaměření studentů.

Seminář obsáhne následující témata:

Úvod - vymezení tématu, základní terminologie

Vyprávěcí prameny období středověku: církevní kroniky (zejména Kosmova kronika, Zbraslavská kronika, kronika Františka Pražského, Pulkavova kronika, Husitská kronika Vavřince z Březové)

Vyprávěcí prameny období raného novověku: kroniky církevní, měšťanské a rodové (zejména anály Strahovského kláštera, farní kroniky a pamětní knihy, Historie Rožmberská Václava Březana)

Vyprávěcí prameny období 19. a 20. století - obecní, rodové kroniky a spolkové (zejména obecní kroniky jednotlivých městských částí Prahy, Plzně, Liberce, „kroniky“ Spolku výtvarných umělců Mánes)

Ego dokumenty období raného novověku a 19. a 20. století - korespondence, deníky, cestovní deníky, památníky (zejména dokumenty z Rodinného archivu Černínů, Thun-Hohensteinů)

Úřední dokumenty církevní provenience období středověku - listiny (privilegia), inventáře kostelního majetku, erekční knihy, soudní akta konzistoře pražské, vizitační protokoly

Úřední dokumenty církevní provenience období novověku - zejména soupisy pozůstalostí farářů, soupisy majetku klášterů a bratrstev zrušených během josefínských reforem v 80. letech 18. století

Úřední dokumenty světské provenience - listiny, desky zemské

Úřední dokumenty světské provenience - inventáře fideikomisních majetků (analýza možností výpovědi fondu v pražském Národním archivu)

Úřední prameny k majetkovým přesunům ve 20. století

- postátnění majetku habsburského rodu, 1. pozemková reforma

- konfiskace majetku odpůrců a nepřátel nacistického režimu, konfiskace židovského majetku

- umělecké aukce

Úřední prameny k majetkovým přesunům ve 20. století

- konfiskace majetku po roce 1948 (konfiskace soukromých uměleckých sbírek a sbírek církevních institucí)

Způsoby vedení evidence sbírkových předmětů v galeriích a muzeích v 19. a ve 20. století (zejména v Národní galerii v Praze, v Uměleckoprůmyslovém museu)

Tištěné prameny a topografická literatura (zejména topografická díla B. Balbína, topografická díla J. Schallera a J. G. Sommera

Závěr. Shrnutí nejzávažnějších poznatků, pracovních postupů a metod