Charles Explorer logo
🇬🇧

Lexical and Textual Level

Class at Faculty of Arts |
AAA100092

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stručný úvod do popisu anglické slovní zásoby (nástin tvoření slov - včetně vzniku nových pojmenování na základě sémantických posunů a výpůjček - lexikální sémantiky a idiomatiky) a některých aspektů popisu textové roviny (gramatické a lexikální koheze, AVČ, pragmatiky).

Odborná literatura (výběr):

Cruse Alan, Meaning in Language (Oxford: Oxford UP, 2000)

Firbas, J. Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication (Cambridge: Cambridge UP, 1996)

Halliday MAK, Hassan R., Cohesion in English (Longman, 1976)

Huddleston R., Pullum G.K. et al., The Cambridge Grammar of the English Language (Cambridge: Cambridge UP, 2002)

Lipka L., English Lexicology (Gunter Narr, 2002)

Quirk, R. et al., Comprehensive Gammar of the English Language (Longman, 1985)

Yule, G., Pragmatics (Oxford: Oxford UP, 1996)