Charles Explorer logo
🇬🇧

Lexical and Textual Level

Class at Faculty of Arts |
AAA110091

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Úvod. Text a diskurs, standardy textovosti, typy textu.

2. Psaný a mluvený jazyk.

3. Nové typy text? - technologicky zprost?edkovaná komunikace. Slovotvorné procesy a inovace ve slovní zásob?.

4. Vznik nových pojmenování na základ? sémantických posun? a výp?j?ek

5. Koheze: gramatické prost?edky koheze (determinátory, proforma, elipsa, reference).

6. Koheze: místní a ?asové relátory, narativní struktura, adverbiália s textovou funkcí.

7. Koheze: lexikální prost?edky, lexikáln?-sémantické vztahy.

8. Principy anglické interpunkce.

9. Koherence: zp?soby organizace textu, inference (rámce, schémata, plány, scéná?e).

10. Aktuální ?len?ní v?tné: faktory a jejich hierarchie, srovnání ?eštiny a angli?tiny.

11. Stylová charakteristika textu. Stylov? p?íznakové prost?edky.

12. Nástroje a prost?edky v lexikologii a analýze textu: slovníky (tišt?né, elektronické) a práce s nimi.

13. Nástroje a prost?edky v lexikologii a analýze textu: dostupné korpusy a práce s nimi.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stručný úvod do popisu anglické slovní zásoby (nástin tvoření slov - včetně vzniku nových pojmenování na základě sémantických posunů a výpůjček - lexikální sémantiky a idiomatiky) a některých aspektů popisu textové roviny (gramatické a lexikální koheze, AVČ, pragmatiky).