Charles Explorer logo
🇬🇧

Practical Language

Class at Faculty of Arts |
AAA130010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

zimní semestr 1. Lekce 1. Úvod.

Společný evropský referenční rámec. Osvojování slovní zásoby na pokročilé úrovni.

Práce s výkladovými slovníky. Výslovnost. 2.

Lekce 1. Volný čas - zájmy, hry, sport.

Srovnávání. Kreativní psaní.

Kolokace. Idiomy.

Nefinitní konstrukce. 3. Lekce 2.

Dobrodružství (extrémní sporty, počasí). Členy. 4. Lekce 2.

Globální otázky. Slovosled (příslovečné určení). 5.

Lekce 3. Lidé (přátelství, genderové otázky).

Slovosled jako prostředek emfáze. Interpunkce. 6.

Lekce 4. Komunikace.

Jazyky. Participium vs. infinitiv. 7.

Lekce 4. Ohrožené jazyky.

Dialekty. Angličtina jako lingua franca.

Tvorba odstavců. Wh-věty.

Tvoření adjektiv. Make vs. do. 8.

Lekce 5. Jídlo, pití, vaření.

V restauraci. Trpný rod.

Přídavná jména končící -ing vs. -ed. Tvorba poznámek. 9.

Lekce 6. Cestování (prázdniny, doprava).

Vyjadřování budoucnosti. Come vs. go. 10.

Lekce 7. Peníze (nakupování, reklama).

Předložky. Přítomné a minulé časy - opakování.

Složená substantiva. 11. Lekce 8.

Média. Způsobová slovesa - vyjadřování modality dispoziční i epistemické. 12. Lekce 8.

Aktuální témata. Světová politika.

Prefixy. Existenciálně-lokativní konstrukce.

Bring vs. get. 13. Lekce 9.

Vzdělání (školství, univerzity, studijní dovednosti). Tázací dovětky.

Abstrakta. Nepřímá řeč. letní semestr 14.

Lekce 10. Příroda.

Flóra a fauna. Kondicionály I.

Minulé časy. Idiomy s put vs. set.

Funkční styly. 15. Lekce 10.

Globalizace (ochrana životního prostředí, globální oteplování). Determinátory, kvantifikátory. 16.

Lekce 11 Četba. Knihy.

Literatura. Nobelova cena.

Kolokace. Idiomy.

Konstrukce s ?it". 17. Lekce 12.

Věda a technika. Přístroje.

Předložkové vazby. Give vs. take.

Sufixy. 18. Lekce 13.

Vztahy (rodina, přátelství, svatba, manželství). Kondicionály - smíšené typy. 19.

Lekce 14. Práce.

Obchod. Obchodní angličtina.

Slovesné fráze. Frázová slovesa. 20.

Lekce 15. Hudba.

Malba. Zábava.

Předložky. Prostředky textové návaznosti. 21.

Lekce 15. Kultura.

Film. Spojovací výrazy. 22.

Lekce 16. Zdraví (nemoci, lidské tělo, u lékaře, zdravý životní styl). Vztažné věty.

Synonyma, homonyma. 23. Lekce 17.

Historie. Vzpomínky.

Inovace. Premodifikátory.

Přídavná jména s předložkami. 24. Lekce 18. Život ve městě.

Kriminalita. Právo.

Nácvik psaní. Nácvik čtení a poslechu. 25.

Kontroverzní témata (potrat, práva zvířat, národní stereotypy, legalizace drog, trest smrti, homosexuální partnerství). Předložky. 26.

Náboženství. Transformace.

Mezinárodní jazykové zkoušky.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Jazykový seminář zaměřující se na rozvoj řečových dovedností studentů (především poslechu a mluvení), jazykových prostředků (zejména rozšiřování slovní zásoby, systematické procvičování gramatických jevů a rozšiřování jejich škály, zlepšování výslovnosti) a speciálních dovedností (překlad, prezentování v cizím jazyce). Seminář praktického jazyka vychází z tématicko-gramatického sylabu a má studenty směrovat k dosažení a upevnění úrovně C1-C2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.