Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to English Linguistics

Class at Faculty of Arts |
AAA130030

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška shrnuje historii české anglistiky, prezentuje popis základních jazykových rovin současné angličtiny (morfologické, syntaktické, fonologické, grafické a lexikální), včetně nástinu anglických variet stylových a regionálních, a seznamuje studenty s příslušnými základními jazykovědnými pojmy. Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce. Témata:

1. Úvod; místo anglické lingvistiky v rámci jazykovědy; lingvistický popis angličtiny (roviny, jednotky atd.)

2. Postavení a rozšíření angličtiny ve světě; vztah angličtiny k jiným jazykům

3. Anglická gramatika: morfologie (morfém, slovo, slovní druh, gramatické kategorie)

4. Anglická gramatika: syntax (fráze, věta, větný člen)

5. Lexikologie (slovotvorba)

6. Lexikologie (slovotvorba, lexikální sémantika)

7. Lexikologie; lexikografie

8. Genetická a strukturní klasifikace jazyků; variety

9. Psaný a mluvený jazyk; pravopis; grafika

10. Nadvětná rovina; pragmatika a analýza diskursu

11. Vývoj angličtiny

12. Zápočtový test

Study programmes