Charles Explorer logo
🇬🇧

English Grammar: Syntax

Class at Faculty of Arts |
AAA130050

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata přednášek a seminářů:

1. Úvod do syntaxe (věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace). Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce)

2. Intenční větné typy: věty rozkazovací a přací

3. Slovesná valence, větné vzorce v angličtině

4. Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině

5. Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.

6. Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).

7. Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty

8. Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk)

9. Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět

10. Vedlejší věty obsahové: věty oznamovací

11. Vedlejší věty obsahové: věty tázací a rozkazovací

12. Vedlejší věty vztažné (substantivní a adjektivní) Vedlejší věty příslovečné

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zaměřuje na základní syntaktické pojmy a struktury. Po obecném úvodu do studia syntaxe (vymezení věty jako základní jednotky této roviny, vztahy predikace, komplementace, modifikace) se pozornost věnuje popisu věty jednoduché z hlediska korespondence mezi větným typem a jeho diskursní funkcí, konstitutivních a fakultativních větných členů a jejich sémantických rolí (valenční a intenční větné vzorce), realizace větných členů (zejména neverbální přísudek ve srovnání s

češtinou). V oblasti popisu souvětí je důraz kladen na vztahy mezi větami v souvětí (parataxe a hypotaxe) a typologii vedlejších vět. Problematika anglické syntaxe je prezentována ve srovnání s syntaxí češtiny.Zatímco v přednášce jsou studenti seznamování s teoretickými základy probíraných syntaktických jevů s přihlédnutím k rozdílům v pohledu na příslušný jev v anglických a českých gramatikách, semináře slouží k prohloubení a procvičení znalostí v dané oblasti a poskytují studentům prostor k samostatné práci (průběžně je studentům doporučována sekundární literatura k jednotlivým tématům). Během celého semestru shromažďují studenti materiál k závěrečné seminární práci - samostatnému rozboru a popisu vět a souvětí.Předmět je ukončen souhrnnou zkouškou, která kromě syntaxe zahrnuje také učivo probrané v morfologii I a morfologii II. Zkouška má písemnou část (praktický test z morfologie a syntaxe) a ústní část (otázky z obou oblastí anglické gramatiky).

Atestace "Zápočet" probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat ve zkouškovém období semestru, ve kterém si student seminář zapsal.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Study programmes