Charles Explorer logo
🇬🇧

Lexical and Textual Level

Class at Faculty of Arts |
AAA130080

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata seminářů:

1. Úvod. Text a diskurs.

2. Mluvní akty.

3. Kontext.

4. Registry. Stylová charakteristika textu. Stylově příznakové prostředky.

5. Koheze: gramatické prostředky koheze (determinátory, proforma, elipsa, reference).

6. Koheze: místní a časové relátory, narativní struktura, adverbiália s textovou funkcí.

7. Koheze: lexikální prostředky, lexikálně-sémantické vztahy.

8. Koheze: spojovací prostředky.

9. Principy anglické interpunkce.

10. Aktuální členění větné: faktory a jejich hierarchie, srovnání češtiny a angličtiny.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je úvodem do popisu anglického jazyka na rovině textové a diskurzní. Zaměřuje se na jeho komunikační aspekty, včetně komunikačních stylů (registrů), prostředků textové návaznosti (koheze) a informační struktury. Zároveň integruje popis složky lexikální (stylistické a kohezní aspekty) tak, aby studenti dokázali nahlížet a popisovat základní principy výstavby textu.

V úvodu je pozornost věnována definici pojmu text, diskurz (výpověď, promluva) a kontext prostřednictvím funkcí jazyka, standardů textovosti a pragmatických principů (teorie mluvních aktů). Variety jazyka (registry) jsou charakterizovány funkčním vztahem mezi situačními parametry a frekventovanými slovy či strukturami v textu. Popis prostředků přispívajících ke kohezi textu zahrnuje gramatické aspekty (reference, substituce, elipsa, paralelní konstrukce), lexikální vztahy (paradigmatické vztahy lexikální sémantiky a syntagmatické vztahy frazeologie klasické i distribuční, tj. idiomy, kolokace, lexical bundles) a prostředky spojující (spojky, konjunkty, interpunkce). Poslední část se zabývá informační strukturou (aktuální členění větné: faktory a jejich hierarchie, srovnání češtiny a angličtiny).