Charles Explorer logo
🇬🇧

American and Canadian Literature: Civil War to WWII

Class at Faculty of Arts |
AAA130162

Syllabus

Syllabus | seminar | Dr Hana Ulmanová

Bret Harte: The Outcasts of Poker Flat, W.D.Howells: Editha

 Mark Twain: Huckleberry Finn

 Henry James: Daisy Miller, The Beast in the Jungle

 Charlotte Perkins Gilman: The Yellow Wall-paper, Kate Chopin: Storm

 Kate Chopin: The Awakening

 Stephen Crane: The Blue Hotel

 Ezra Pound: A Pact, In a Station of the Metro, e.e.cummings: Buffalo Bill's, „next to of course god america i“, Wallace Stevens: The Snow Man, Thirteen Ways of Looking at a Blackbird, The Idea of Order at Key West, Robert Frost: The Road Not Taken, Birches, Fire and Ice

 Ernest Hemingway: The Snows of Kilimanjaro

 William Faulkner: As I Lay Dying  

NOTE: All the texts are included in Norton Anthology, vol 2, 3rd edition.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

* Please note that the ZK essay for students enrolled in Summer 2020 is due 20 August 2021; late essays are accepted until 3 September with a reduced grade of one full grade. Essays after this date will not be accepted.

* Please note that the ZK essay for students enrolled in Summer 2021 will be due one month before the SIS closes in September 2022 (to be announced) with a maximum two week late submission acceptable with a reduced grade of one full grade.

Stručná anotace předmětu přednáška:

Přednáška se zabývá základními tendencemi v procesu formování americké a kanadské literatury od konce Války Severu proti Jihu (1865) a vytvoření kanadské Konfederace (1867) do konce 2. světové války. Kombinuje analýzu základních historických tendencí vývoje americké a kanadské kultury (dobývání amerického Západu, vznik kulturních regionů, změny americké společnosti v tzv. Pozlaceném věku, vliv 1. světové války, vývoj modernismu a důležitých etnických kultur, kultura v období velké hospodářské krize) s důrazem na literární díla amerického realismu, naturalismu, modernismu, sociálního realismu 30. let 20. stol. a rozvoj afroamerické a americké židovské literatury. Soustředí se také na jejich nejvýznamnější představitele, zejména Marka Twaina, Henryho Jamese, Stephena Cranea, Kate Chopin, Willu Cather, Edith

Wharton, Ezru Pounda, T.S. Eliota, Wallace Stevense, Ernesta Hemingwaye, F.S. Fitzgeralda, Williama Faulknera, Johna

Steinbecka, aj. Základní kulturní momenty kanadského vývoje zahrnují vznik nacionalismu (ve tvorbě tzv. básníků

Konfederace) a postupné prosazování realismu a modernismu.

Tematické okruhy (pro přednášku i seminář - s výjimkou 10.): 1. Mark Twain, americké lidové vypravěčství a regionalismus (local color) 2. Americký realismus: W.D. Howells a Henry James 3. Americký naturalismus: Frank Norris, Theodore Dreiser, Stephen Crane, Jack London 4. Počátky afroamerické literatury a tzv. harlemská renesance - Langston Hughes, Zora Neale Hurston, Jean

Toomer, Richard Wright 5. Ženská literatura a feminismus ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. stol.: Charlotte Perkins 6. Gilman, Kate Chopin, Willa Cather, Edith Wharton 7. Modernismus v americké poezii (T.S. Eliot, Ezra Pound, Wallace Stevens, William Carlos Williams aj.) 8. Modernismus a realismus v americké próze (Ernest Hemingway, F.S. Fitzgerald, John Dos Passos, Sherwood

Anderson, Sinclair Lewis 9. William Faulkner a literatura amerického Jihu 10. John Steinbeck a literatura 30. let 20. století 11. Kanadská kultura a literatura v období pozdního romantismu, realismu a modernismu. seminář:

Analýza vybraných kanonických děl americké literatury 19. a 20. století se zaměřuje jak na jednotlivé texty, tak na širší otázky: historický a politický kontext, společenské a kulturní změny. Hlavní důraz se klade na tradici amerického vypravěčství, realismus, naturalismus, modernismus a sociálně orientovanou literaturu 30. let 20. století i na vznik etnických a regionálních literatur. Důraz se v jednotlivých seminářích bude měnit podle odbornosti vyučujících, jako společné texty pro podrobnou analýzu byly vybrány: Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn, Kate Chopin, The Awakening,

Henry James, The Ambassadors, William Faulkner, As I Lay Dying, Wallace Stevens, výbor z The Norton Anthology, T.S.

Eliot, The Waste Land

Studijní literatura a studijní pomůcky

Učební texty:Procházka, Martin a kol., Lectures on American Literature (Praha: Karolinum, 2002)The Norton Anthology of

American Literature, sv. I a II. (New York: Norton, 2001)Odborná literatura (výběr):Bradbury, Malcolm a Richard, Ruland, Od puritanismu k postmodernismu (Praha: Mladá fronta, 1996)Bhabha, H., "The Other Question. Stereotype, Discrimination and the Discourse of Colonialism," in: The Location of Culture (London and New York: Routledge, 1994)Boorstin, D., The

Americans: the National Experience (New York: Random House, 1965)Chinard, G., Thomas Jefferson. The Apostle of

Americanism (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1957)Cookson, W., A Guide to the Cantos of Ezra Pound

(London: Croom Helm, 1985)Cowley, M., Exile´s Return (New York: Penguin, 1979)Davie, D., Ezra Pound: Poet as Sculptor

(London: Routledge and Kegan Paul, 1965)Duban, J., Melville's Major Fiction. Politics, Theology, and Imagination (Dekalb:

Northern Illinois UP, 1983)Garbo, N.S., The Coincidental Art of Charles Brockden Brown (Chapel Hill: University of North

Carolina Press, 1981)Gates, H.L., Jr. and N.Y. McKay et al. (eds.), The Norton Anthology of African American Literature

(New York: W.W. Norton and Co., Inc., 1997)Goodwyn, J.B., "Resource Notes," in Edith Wharton, The Age of Innocence ed. J.B. Goodwyn, (Cambridge: Cambridge UP, 1995)Hart, J.D., The Oxford Companion to American Literature (5th ed.)

(New York: Oxford UP, 1983)Heaney, S., The Government of the Tongue (London: Faber and Faber, 1988)Jehlen M.,

Bercovitch S. (eds.), Ideology and Classic American Literature (Cambridge: Cambridge UP, 1986)Kenner H., The Pound Era

(London: Faber and Faber, 1971)Lacan, J., Écrits. A Selection, trans. Alan Sheridan (New York: W.W.Norton & Co., 1977)

Millican, E., One United People. The Federalist Papers and the National Idea (Lexington: The University of Kentucky Press, 1990)Patterson, M.R., Authority, Autonomy and Representation in American Literature, 1776-1865 (Princeton, N.J.:

Princeton UP, 1988)Procházka, M., Stříbrný, Z. a kol., Slovník spisovatelů, 2. vyd., (Praha: Libri, 2003)Riddell, J. N., The

Inverted Bell: Modernism and the Counterpoetics of William Carlos Williams (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1974)Slotkin, R., "Introduction", in: J.F. Cooper, The Last of the Mohicans (Harmondsworth: Penguin Books, 1986)Smith, H.

N., "Symbol and Idea in Virgin Land," in M. Jehlen and S. Bercovitch (eds.), Ideology and Classic American Literature

(Cambridge: Cambridge UP 1987)Sollors, W., Beyond Ethnicity (New York: Oxford UP, 1986)Traversi, D., T.S. Eliot: Longer

Poems (London: Bodley Head, 1976)von Hallberg, R., Cambridge History of American Literature vol. 8. (Cambridge:

Cambridge UP, 1996)Warner, M., The Letters of the Republic. Publication in 18th Century America (Cambridge, Mass.:

Harvard UP, 1990)Wills, G., Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence (Garden City, N.Y.: Doubleday &

Co., 1978)Wilson, E, The Shores of Light (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1952)