Charles Explorer logo
🇬🇧

Syntax and semantics

Class at Faculty of Arts |
AAA130184

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Hlavní tematické okruhy:

Konstrukční analýza (definice, funkčně-kognitivní motivace, cíle, podstata syntaktických generalizací)

Složková analýza syntaktických struktur (složkové testy, hierarchické vztahy, forma a význam)

Nominální konstrukce (modifikace, determinace, gramatická shoda)

Slovesná valence (transitivita, vyjadřování aktantů, pasívum, reflexívum)

Frázové konstrukce (subjekt-predikát, verbální fráze, "raising" a "equi" struktury, syntaktické idiomy)

Typy větných a polovětných doplnění

Základy parataxe a hypotaxe

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět je koncipován jako úvod do syntaktické analýzy ve funkčně-kognitivním pojetí konstrukční gramatiky.

Studenti se seznámí s teoretickými východisky konstrukčního přístupu k syntaktickému popisu a analýze, převážně v práci s anglickým a českým jazykovým materiálem. Cílem je vypěstovat si schopnost (i) přesného jazykového pozorování, (ii) pečlivé analýzy formálních a sémanticko-pragmatických jevů v syntaxi a (iii) obhajování vlastních závěrů na základě empirických důkazů.