Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonetic Variability of the English Language

Class at Faculty of Arts |
AAA130186

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář navazuje na Fonetiku a fonologii angličtiny, která studenty uvedla do popisu zvukové stavby standardní angličtiny. Hlavním posláním semináře je budovat percepční a produkční dovednosti studentů s ohledem na jejich budoucí profesní zaměření. Segmentální i suprasegmentální jevy zvukového plánu angličtiny jsou procvičovány jak izolovaně, tak v komplexních aktivitách zaměřených na práci s nejrozšířenějšími výslovnostními variantami. Zvláštní pozornost je také věnována variantám anglické intonace, pro niž byl v kurzu Kontrastivní lingvistika (fonetika) vymezen pouze omezený prostor.

1) Úvod - základní pojmy, koncepty a metodika studia zvukové variability jazyka

2) Geografické rozčlenění anglicky mluvících oblastí; Pojem stigmatičnosti a prestiže

3) Sociolekty v anglicky mluvících zemích; Pohlaví a etnicita

4) Variabilita konsonantická - přehled; rhoticita a další výrazné indikátory

5) Variabilita vokalická - přehled; diftongičnost, samohláskové inovace.

6) Variabilita rytmická (redukce a prominence - míra a distribuce)

7) Variabilita intonační - formy

8) Variabilita intonační - hledisko afektivní, gramatické a diskurzní

9) Angličtina britských ostrovů, severní dialekty

10) Angličtina Spojených států amerických a Kanady;

11) Angličtina australská, novozélandská, jihoafrická a další africké formy angličtiny

12) Specifické rysy angličtiny u rodilých mluvčích hindštiny, urdštiny, čínštiny a japonštin

13) Problematika osvojování zvukového plánu angličtiny nerodilými mluvčími