Charles Explorer logo
🇬🇧

English Grammar: Final Exam

Class at Faculty of Arts |
AAA130188

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Tematické okruhy:

Morfologie a její jednotky. Typy morfémů, morfologická výstavba slova. Slovní druhy: morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací znělosti, alternací samohlásky a alternací přízvuku.

Kategorie substantiva - číslo. Pravidelné a nepravidelné prostředky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty čísla.

Kategorie substantiva - počitatelnost.

Kategorie substantiva - určenost. Prostředky vyjadřování určenosti, druhy reference.

Kategorie substantiva - určenost. Určenost u vlastních jmen. Nereferenční užití substantiv.

Kategorie substantiva - rod. Přirozený rod anglických substantiv. Gramatické prostředky vyjádření rodu. Personifikace.

Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvoření. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a řídícím substantivem. Vyjádření pádových vztahů analytickými prostředky.

Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba, dělení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální), slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, předložková).

Modální slovesa - vyjadřování modality dispoziční a epistemické.

Syntaktická a sémantická charakteristika slovesa (tranzitivita, dynamičnost, teličnost).

Kategorie anglického slovesa - rod. Prostředky tvoření pasiva. Funkce užití pasiva.

Kategorie anglického slovesa - způsob. Slovesné formy vyjadřující způsob. Význam způsobu.

Nefinitní slovesné tvary - gerundium, participium, infinitiv. Formy a funkce. Sekundární predikace.

Kategorie anglického slovesa - čas. Formy prosté a průběhové. Vyjadřování přítomnosti a současnosti, minulosti a předčasnosti, budoucnosti a následnosti.

Zájmena a jejich druhy. Zájmena osobní. Pád zájmen. Vyjadřování deiktické, generické, anaforické reference.

Zájmena přivlastňovací samostatná a nesamostatná. Syntaktická funkce a druh reference. Zájmena zvratná a reciproční.

Zájmena ukazovací. Zájmena vztažná. Zájmena tázací.

Zájmena neurčitá. Typy kvantifikátorů a druhy reference.

Adjektivum. Stupňování. Atributivní a predikativní adjektiva.

Adverbium. Tvoření příslovcí. Stupňování příslovcí.

Syntaxe: věta a fráze, vztahy predikace, komplementace, modifikace Intenční větné typy: věty oznamovací a tázací (vztah větného typu a funkce) , věty rozkazovací a přací.

Slovesná valence, větné vzorce v angličtině.

Anglické protějšky českých vět jednočlenných slovesných, neslovesné věty v angličtině a v češtině.

Větné členy a jejich sémantické role: podmět. Shoda podmětu s přísudkem.

Syntax a sémantika předmětových doplnění (předmět přímý, nepřímý, předložkový).

Příslovečné určení: adjunkty, disjunkty a konjunkty.

Rozvíjející větné členy (přívlastek, přístavek, doplněk).

Souvětí souřadné a podřadné. Klasifikace vedlejších vět.

Vedlejší věty obsahové (oznamovací, tázací a rozkazovací), vztažné (substantivní a adjektivní), příslovečné.

Annotation

A final summarizing examination in the subjects English Grammar: Morphology I and II and English Grammar: Syntax. It is necessary to have obtained credits from all three relevant subjects prior to the examination. The examination consists of a written and an oral part (completion of the written part of the examination is a condition for the oral part). The written part focuses on mastering mostly formal morphology of parts of speech and their categories (section morphology) and on identifying the discussed syntactic constructions and describing their function in the text (section syntax). The oral part is focused on the overall formal and functional description of the discussed morpho-syntactic units (the exam is partly in Czech, partly in English).

The obligation to pass the examination no later than the end of the following academic year after enrollment in the IS does not apply for this subject. The student must pass the examination no later than the end of the year following the year when credits for the subject AAA130187 English Grammar: Syntax were obtained.

Study programmes