Charles Explorer logo
🇬🇧

Phonetics and Phonology

Class at Faculty of Arts |
AAA230020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Rozpis hlavních témat:

Předmět fonetiky jako vědního oboru

Zvuková stránka komunikačního procesu

Řečové orgány

Samohláskový systém, samohlásky základní

Diftongy, samohlásky modifikované

Souhláskový systém, fonetické rysy

Explozívy

Frikativy

Afrikáty a nazály

Aproximanty

Asimilace a koartikulace

Elize hlásek

Tok spojité řeči, předělové jevy

Stavba slabiky, fonotaktika

Samohláskové redukce - střední středová samohláska

Neutralizace systémových protikladů

Slabé formy synsémantických slov

Slovní přízvuk - zvuková podstata, distribuce

Přízvuk v lexikálních derivacích

Přízvuk v lexikálních kompozitech

Rytmická výstavba promluvy

Metrická struktura jazyka a eurytmie

Melodický inventář angličtiny

Intonační struktura promluvového úseku

Jazykové funkce intonace

Afektivní funkce intonace

Součástí práce v předmětu je průběžné ověřování vytváření nových artikulačních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentů.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Dvousemestrální předmět uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby angličtiny. Studenti se seznámí se systémem anglických hlásek z hlediska artikulačního a percepčního, hledisko akustické je zmiňováno spíše okrajově, hledisko funkční především v souvislosti se srovnáváním hlavních anglických dialektů.

Současně s popisem jednotlivých zvukových segmentů jsou uvedeny i základní ortografické principy moderní angličtiny. V oblasti suprasegmentálních jevů je důraz kladen na standardní přízvuk a rytmus, který je analyzován a procvičován společně se specifickými prvky redukcí a resylabifikace v plynulém mluvním projevu.

Popisu anglické intonace dominuje aspekt fonologický.

Study programmes