Charles Explorer logo
🇬🇧

English Grammar: Morphology I

Class at Faculty of Arts |
AAA230041

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Morfologie a její jednotky. Typy morfémů, morfologická výstavba slova. Slovní druhy.

2. Slovní druhy morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací znělosti, alternací samohlásky a alternací přízvuku.

3. Kategorie substantiva - číslo. Pravidelné a nepravidelné prostředky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty čísla.

4. Kategorie substantiva - počitatelnost.

5. Kategorie substantiva - určenost. Prostředky vyjadřování určenosti, druhy reference.

6. Kategorie substantiva - určenost. Určenost u vlastních jmen. Nereferenční užití substantiv.

7. Kategorie substantiva - rod. Přirozený rod anglických substantiv. Gramatické prostředky vyjádření rodu. Personifikace.

8. Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvoření. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a řídícím substantivem. Vyjádření pádových vztahů analytickými prostředky.

9. Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba.

10. Dělení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální).

11. Slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, předložková).

12. Modální slovesa - vyjadřování modality dispoziční.

13. Modální slovesa - vyjadřování modality epistemické.

Annotation

The first part of functional morphology dealing with grammatical categories of word classes. The description of the English noun includes categories of number, countability, definiteness, gender and case.

The description of the verb includes regular and irregular forms and the system of modal verbs. The goal of the concomitant seminar is to deepen and apply the theoretical knowledge presented in the lecture.

Study programmes