Charles Explorer logo
🇬🇧

Lexical and Textual Level

Class at Faculty of Arts |
AAA230080

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata přednášek a seminářů:

1. Úvod. Text a diskurs, standardy textovosti, typy textu.

2. Psaný a mluvený jazyk.

3. Nové typy textů - technologicky zprostředkovaná komunikace. Slovotvorné procesy a inovace ve slovní zásobě.

4. Vznik nových pojmenování na základě sémantických posunů a výpůjček

5. Koheze: gramatické prostředky koheze (determinátory, proforma, elipsa, reference).

6. Koheze: místní a časové relátory, narativní struktura, adverbiália s textovou funkcí.

7. Koheze: lexikální prostředky, lexikálně-sémantické vztahy.

8. Principy anglické interpunkce.

9. Koherence: způsoby organizace textu, inference (rámce, schémata, plány, scénáře).

10. Aktuální členění větné: faktory a jejich hierarchie, srovnání češtiny a angličtiny.

11. Stylová charakteristika textu. Stylově příznakové prostředky.

12. Nástroje a prostředky v lexikologii a analýze textu: slovníky (tištěné, elektronické) a práce s nimi.

13. Nástroje a prostředky v lexikologii a analýze textu: dostupné korpusy a práce s nimi.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stručný úvod do popisu anglické slovní zásoby (nástin tvoření slov - včetně vzniku nových pojmenování na základě sémantických posunů a výpůjček - lexikální sémantiky a idiomatiky) a některých aspektů popisu textové roviny (gramatické a lexikální koheze, AVČ, pragmatiky). Seminář navazuje na přednášku a zaměřuje se na praktickou práci s textem.