Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to Literary Studies

Class at Faculty of Arts |
AAA230110

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška: Předmět je úvodem do základní terminologie poetiky a literární vědy, zabývá se různými přístupy ke čtení a interpretaci a seznamuje studenty s oblastí literárních studií.Základní tématické okruhy:Literatura jako pojem, základy poetiky, základní rétorické figury, základy naratologie, žánrová klasifikace textů, typologie přístupů k literárnímu textu, literární zobrazení skutečnosti, autorský záměr a "smrt autora", recepční teorie, strukturalistická metoda interpretace a její kritika z pera post-strukturalistických myslitelů.

Seminář: Účelem semináře je rozvíjet schopnost kritické četby a interpretace, a zároveň předat a procvičit znalosti a dovednosti potřebné k psaní výstižných a formálně správných akademických esejů.

Studenti v semináři praktikují teoretické znalosti získané v přednášce, debatují o klíčových pojmech literární vědy, procvičují v praxi základní znalosti poetiky, a na základě výzkumu zdrojů v knihovnách píší kratší akademické eseje. Při nácviku psaní je věnována pozornost správnému použití a formátu citací, sestavování bibliografií a úpravě textu.Průběžná kontrola formou opravení a poskytnutí komentáře ke kratším esejům, test z literárněvědné terminologie v ZS i LS, komentář k závěrečnému eseji, který tvoří náplň písemné závěrečné zkoušky. Zkoušku je možno absolvovat pouze po splnění všech ostatních povinností, tj. úspěšném odevzdání všech kratších esejů, splnění povinné docházky a absolvování obou testů.Požadavky k zápočtům a ke zkoušce:Několik kratších akademických esejů za semestr, závěrečný delší akademický esej na konci kursu, aktivní účast v debatách o klíčových pojmech literární vědy, nácvik kritiky vlastní práce (peer criticism).

Studijní literatura a studijní pomůcky

Základní studijní literaturaMontgomery, M., et al. Ways of Reading. London: Routledge, 1992.Green, K. and LeBihan, J.

Critical Theory and Practice. London: Routledge, 1996.Gibaldi, J. MLA Handbook for Writers of Research Papers, 6th ed.

New York: Modern Language Association of America, 2003.Seyler, Dorothy U. Doing Research: The Complete Research

Paper Guide. Boston: MacGraw-Hill, 1999.výbor z kánonických literárních textů anglicky píšících autorůDalší odborná literaturaVelt & Clifford. Writing, Reading, Research. New York: MacMillan, 1985.Lentricchia, F. and McLaughlin, T. Critical

Terms for Literary Study. 2nd ed. Chicago and London: University of Chicago Press, 1995.Preminger, A. and Brogan, T.V.F.,

The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton: Princeton University Press, 1993.

Study programmes