Charles Explorer logo
🇬🇧

Literatures on the British Isles: Classicism to Victorian Era

Class at Faculty of Arts |
AAA230156

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stručná anotace předmětu

(další podrobnosti viz AAA130156) přednáška:

Přednáška se zabývá literaturou od konce 17. do konce 20. století v širším kulturním kontextu Zvláštní pozornost je věnována zejména změnám čtenářského publika a s ním souvisejícího postavení literatury ve veřejné i soukromé sféře, vzniku populární literatury a masové kultury, formování romantické senzibility (změny v pojetí imaginace) a proměnám autorského a literárního subjektu. Vedle žánrů příznačných pro klasicismus, preromantismus, romantismus, realismus a naturalismus (zejména románu, prozaické a básnické povídky, eposu a vybraných lyrických žánrů) se kurs zabývá přeměnou chápání literárního díla, od výsledku nápodoby antických vzorů či empirické skutečnosti přes proces komunikace mezi lidmi až k nezávislému estetickému objektu ("umění pro umění"), a dopadem tohoto vývoje na stratifikaci kultury.

Tematické okruhy (přednáška i seminář): 1. Poetika anglického klasicismu. 2. Vývoj anglického románu od Defoea po Sterna.(ne v 2023) 3. Sentimentalismus a preromantismus, gotický román. Kulturní obrození v Irsku, Skotsku a Walesu. 4. Romantismus na Britských ostrovech. 5. Vývoj románu v 19. století - realistické a romantické tendence. 6. Viktoriánská poezie 7. Literatura konce 19. století - proměny románu a koncepce "čistého umění" seminář:

Seminář se soustřeďuje především na důkladnou interpretaci vybraných literárních textů. Sleduje stejné tematické okruhy jako přednáška, avšak jednotlivé semináře se podle odbornosti vyučujících hlouběji zaměřují buď na literaturu 18. století, nebo na romantismus, nebo na viktoriánskou literaturu. Společným textem analyzovaným ve všech seminářích je román

Henryho Fieldinga, Tom Jones. Nedílnou součástí kursu je rozvoj vyjadřování studentů ústní a písemnou formou (diskusní příspěvky, klasifikovaná klauzurní práce). Viz sylabus kurzu.

Studijní literatura a studijní pomůcky

Učební text: Procházka, Martin, Beran, Zdeněk, Nováková, Soňa: British and Irish Literature: Classicism to Victorianism (v internetové podobě od zahájení programu v roce 2009)Odborná literatura (výběr):Allen, Walter, The English Novel

(Harmondsworth: Penguin Books, 1968)Bygrave, Stephen (ed.), Romantic Writings (London: Routledge and The Open

University, 1996)Cecil, David, Victorian Novelists (Chicago: University of Chicago Press, 1965)Davis, Lennard, Factual

Fictions (New York: Columbia UP, 1983)Karl, Frederick, A Reader's Guide to the Development of the English Novel in the 18th Century (London: Thames and Hudson, 1974)McCalman, Iain, An Oxford Companion to the Romantic Age (Oxford:

Oxford University Press, 1999)McKeon, Michael, The Origins of the Novel (Baltimore: Johns Hopkins UP, 1987)Procházka,

Martin, Romantismus a osobnost (Praha: Kruh moderních filologů, 1996)Procházka, Martin a Hrbata, Zdeněk, Romantismus a romantismy: Pojmy, proudy, kontexty (Praha: Karolinum, 2005)Roe, Nicholas, Romanticism: An Oxford Guide (Oxford:

Oxford University Press, 2005)Richetti, John, The English Novel in History 1700-1780 (London: Routledge, 1999)Skinner,

John, An Introduction to Eighteenth-Century Fiction: Raising the Novel (Houndsmills: Palgrave, 2001)Watt, Ian, The Rise of the Novel (London: Chatto and Windus, 1957)

Study programmes