Charles Explorer logo
🇬🇧

Literary Theory

Class at Faculty of Arts |
AAA230170

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Stručná anotace předmětu Přednáška: Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními rysy anglických a amerických estetických a literárních teorií a se základními směry literární vědy a kritiky od dob renesance až po strukturalismus. Kurs poskytuje též přehled nejvýznamnějších teorií a pojmů antiky (Aristotelés, Platón, Horatius, Longinus), jichž využívá pozdější teoretický a literárněvědný diskurs. Část přednášek a seminářů je věnována hlubšímu studiu a procvičování terminologie z oblasti rétoriky, metriky, historické poetiky a naratologie a dále interpretacím literárních textů s využitím teoretických znalostí. Tematické okruhy (pro přednášku i seminář):

1. Počátky myšlení o literatuře v antice (Platón, Aristoteles, Horatius, tzv. Pseudolonginus)

2. Literatura a rétorika v anglické renesanci. Vliv vzniku knihtisku a komodifikace literatury

3. Klasicismus, Augustův věk, novoklasicismus - normativní poetika a vznik autorských práv

4. Romantická poetika a estetika - poezie jako komunikace, imaginace, výraz

5. Viktoriánské myšlení o literatuře a umění - od estetiky života k teorii čistého umění

6. Angloamerická "nová kritika"

7. Strukturalismus v USA, Kanadě, Čechách a Francii

8. Základní termíny rétoriky, metriky, historické poetiky a naratologie Studijní literatura a studijní pomůcky Učební text:Procházka, Martin, Literary Theory. An Historical Introduction,

3. vyd. (Praha: Karolinum,

2008)Odborná literatura (výběr):Abrams, M.H., The Mirror and the Lamp (New York: Norton,

1960)Wellek, René - Warren, Austin, Theory of Literature (London: Jonathan Cape,

1949)The Princeton Handbook of Literary Terms (Princeton University Press,

2001)Procházka Martin, Hrbata, Zdeněk, Romantismus a romantismy. Pojmy, proudy, kontexty (Praha: Karolinum,

2005)Ronberg, Gert, A Way With Words (London, New York: Routledge,

1992)Hobsbaum, Philip, Metre, Rhythm and Verse Form (London, New York: Routledge,

1996)Průvodce po literární teorii

20. stol. (Praha: Panorama,

1988)Slovník literární teorie (Praha: ČS,

1974)