Charles Explorer logo
🇬🇧

Recent and Contemporary Trends in Linguistics

Class at Faculty of Arts |
AAA300005

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

V přednášce je podán přehled směrů lingvistické teorie od nástupu tzv. generativní gramatiky Noama Chomského až do doby nejnovější. Pozornost je soustředěna především na metody uplatňované v syntaktickém popisu, a to jak formální (generativní gramatika Chomského ve všech etapách jejího vývoje, lexikálně-funkční gramatika J.

Bresnanové, tzv. pádová teorie Ch. Fillmora), tak i funkční (funkční generativní popis Pražské školy).

Důraz je kladen na systematické srovnávání zahraničních teoretických směrů s principy Pražské funkční lingvistiky od dob jejích počátků až po situaci současnou. Stranou pozornosti nezůstávají ani dnes moderní přístupy se zřetelem ke komunikativní a pragmatické funkci jazyka.