Charles Explorer logo
🇬🇧

English language and corpus linguistics: English corpus linguistics and the description of English

Class at Faculty of Arts |
AAA500121

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.      J. Sinclair and the basic concepts and issues in corpus linguistics an empirical approach / a lexical approach to linguistic analysis, corpus, concordance, horizontal and vertical view, British National Corpus: simple query, KWIC and Sentence view, ordering and expanding (naked eyes, true feelings and the meaning of possible)

2.      Frequency and dispersion comparing results, normalized frequencies, precision and recall, statistical significance, BNC: wicked, it is up to you

3.      Pattern Grammar, collocation and colligation, linear unit grammar using wildcards, part-of-speech and headword/lemma queries, tagged and parsed corpora (BNC, ICE)

4.      Semantic preference, discourse prosody, lexical priming bachelors and spinsters

5.      Types of corpora, developing linguistic corpora metadata, annotation, reference corpus, using Antconc to explore one‘s own corpus, tabloids and broadsheets

6.      Keyness, keywords and freqency lists stylistic analysis using Antconc

7.      Dimensions and variability, multivariate analysis Written and Spoken English

8.      Corpora and academic language BASE, MICASE, BAWE

9.      Corpora in cross-linguistic research InterCorp

10.  Corpora and varieties of English, using comparable corpora ICE, BNC and COCA

11. Corpus approaches to text and discourse analysis

12. Corpora in EFL and applied linguistics

13. Presentation of students’ projects

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět zahrnuje oba aspekty korpusové lingvistiky: na jedné straně metodologii využití (a částečně i vytváření) elektronických jazykových korpusů a nástrojů pro práci s nimi, na druhé pak specifický popis jazyka, který tyto materiály a metody s sebou přinášejí (pattern grammar, lexico-grammar).

Každý seminář má proto teoretickou část, ve které jsou studenti seznámeni se základy probíraného tématu (prezentace se opírá o sekundární literaturu, která je studentům na každý seminář ukládána), a část praktickou, ve které se studenti učí používat příslušné korpusové zdroje a nástroje pro práci s nimi.

Po absolvování semináře budou studenti

• mít přehled o základní literatuře týkající se korpusové lingvistiky (s důrazem na britský přístup);

• rozumět klíčovým principům korpusově založeného zkoumání popisu jazyka;

• schopni pracovat s dostupnými a vlastními korpusy současné angličtiny a s paralelním korpusem angličtiny a češtiny;

• připraveni navrhnout a provádět vlastní korpusově orientovaný výzkum menšího rozsahu a vyhodnocovat výsledky tohoto výzkumu.

Study programmes