Charles Explorer logo
🇬🇧

Modern linguistic descriptions of English

Class at Faculty of Arts |
AAA500132

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Přednáška podává přehled vybraných lingvistických koncepcí využívaných pro popis angličtiny od počátku 20. století do současnosti. Po nastínění základního metodologického a terminologického aparátu strukturalistické lingvistiky je probírána role pražských anglistů při formulaci lingvistické teorie Pražské školy a vzniku Pražského lingvistického kroužku.

V britské lingvistice je sledována recepce strukturalistických myšlenek a jejich zpracování v autonomní teoretický rámec – probírány jsou názory J. R. Firtha a tzv. londýnské školy, naznačen je široký záběr lingvistické koncepce M. A. K. Hallidaye (Systemic Functional Linguistics) a formování korpusové lingvistiky (R. Quirk ad., Survey of English Usage). Survey korpus bude porovnán s dalšími korpusy vycházejícími z tohoto pracoviště a s dalšími významnými korpusy posledních zhruba 50 let, včetně korpusů obsahujících syntaktickou anotaci. Gramatiky založené na Survey korpusu budou zasazeny do kontextu starších a novějších mluvnic angličtiny.

Druhá polovina kurzu je věnována vývoji americké lingvistiky. Na základních postulátech deskriptivismu jsou ilustrována specifika americké lingvistiky a naznačena cesta k lingvistice generativní. Po vysvětlení výchozí verze Chomského transformační generativní gramatiky z 50. let 20. st. jsou probírány dílčí teorie tohoto rámce až po tzv. minimalismus. Lingvistická teorie Ch. Fillmora je sledována od koncepce pádové gramatiky ke koncepci rámcové sémantiky, v této souvislosti bude představena také databáze FrameNet. Závěrečné přednášky budou věnovány úvodu do aktuálních koncepcí kognitivní gramatiky a gramatiky konstrukční.

S několika texty, které ve vývoji lingvistického popisu angličtiny sehrály zásadní roli, se studenti v rámci kurzu seznámí podrobně.

Study programmes