Charles Explorer logo
🇬🇧

Thesis tutorials

Class at Faculty of Arts |
AAA500134

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Konzultace k diplomové práci s vedoucím práce, případně konzultantem, navazují na diplomový seminář a probíhají formou individuálních setkání podle předem daného harmonogramu a ve stanoveném rozsahu. Vedoucí poskytuje zpětnou vazbu (ústně či písemně) k předloženým částem práce.

Cílem je průběžná diskuze a řešení dílčích otázek, které se při řešení diplomového úkolu objevují, a monitorování postupu studenta při psaní práce.

Study programmes