Charles Explorer logo
🇬🇧

Sociophonetics and Discourse

Class at Faculty of Arts |
AAA500136

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz představuje diskurzní analýzu mluvených textů v širším slova smyslu jako klíčovou metodu zkoumání verbální komunikace člověka. Po kratším historickém uvedení jsou různé analytické přístupy konfrontovány na reálném materiálu a jejich přednosti či nedostatky jsou diskutovány s ohledem na výzkum sociofonetické variability. Studenti jsou vedeni k pochopení, že komunikace jakožto sociální akt se promítá do volby použitých jazykových a řečových prostředků a že příslušnost mluvčího k některé ze sociálních skupin je jedním z určujících faktorů. Východiskem rozborů je komunikace anglických rodilých mluvčích. Předpokladem pro zápis do kurzu jsou znalosti z úvodních kurzů do fonetiky, tj. základy produkce a percepce řeči, a také schopnost operovat se základními pojmy akustiky řeči. Hlavní tématické okruhy:

1. Přístupy ke zkoumání verbální komunikace (rétorická a diskurzivní psychologie, teorie mluvního aktu, kritická DA)

2. Sociolingvistika a sociofonetika - základní pojmy, předmět zkoumání.

3. Pořizování sociolingvistických dat.

4. Analýza sociofonetických dat.

5. Socioekonomická variabilita, variabilita z hlediska pohlaví a stylová variabilita.

6. Percepce sociální variability.

7. Otázky kontextu komunikačních situací

8. Organizace replik (struktura repliky, elicitace repliky, koncept lingvistického repertoáru)

9. Implikace, nepřímá vyjádření komunikátů

10. Interakce v institucionální prostředí, přesvědčování a autorita

11. Normativní aspekty verbální komunikace

Study programmes