Charles Explorer logo
🇬🇧

Pragmatic Aspects of Speech

Class at Faculty of Arts |
AAA500159

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Základní témata předmětu:

1) Přístupy ke zkoumání verbální komunikace (rétorická a diskurzivní psychologie, teorie mluvního aktu, kritická DA)

2) Otázky kontextu komunikačních situací

3) Organizace replik (struktura na úrovni repliky i nad ní, elicitace, koncept lingvistického repertoáru)

4) Implikace, nepřímá vyjádření významových složek

5) Interakce v institucionální prostředí, přesvědčování a autorita

6) Afektivní stavy v řeči, ironie a humor

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zabývá pragmatickými aspekty verbální komunikace člověka se zřetelem k bádání v oblasti diskurzní a konverzační analýzy. Studenti jsou vedeni k pochopení, že komunikace jakožto sociální činnost se promítá do volby použitých jazykových prostředků a že normy společenské a normy jazykové jsou velmi úzce propojeny.

Předmět je vyučován v angličtině. Je určen především pro studenty oboru fonetika - studentům jiných oborů bude zápis umožněn dle kapacity kurzu.