Charles Explorer logo
🇬🇧

Teaching English as a Foreign Language 2

Class at Faculty of Arts |
AAA500607

Syllabus

Seminar 1 - ELT textbooks (2)

Seminar 2 & 3- Teaching grammarPresenting and practising grammar - techniquesMistakes and correctionGrammar and accuracy in the Common Europe and Framework of Reference

Seminar 4 & 5 - Teaching speaking Fluency and accuracyDesigning tasks and materials for speakingOrganizing time and space in speaking activitiesSources for speaking activitiesFeatures of communicative activitiesTypes of communicative activitiesHow to get your students to talk.Speaking and spoken interaction in the Common Europe and Framework of Reference

Seminar 6 - Teaching listening The process and product dichotomyBottom-up and top-down approachesPrinciples of teaching listeningDesigning tasks, adapting tasksSources of materials for listening activitiesWorking with videos Listening in the Common Europe and Framework of Reference

Seminar 7 - Teaching readingThe process and product dichotomy in relation to readingBottom-up and top-down approaches in relation to readingPrinciples of teaching readingDesigning and adapting tasks for readingGraded readers, school and class librariesUsing literatureReading in the Common Europe and Framework of Reference

Seminar 8 - Teaching writingThe process and product dichotomy in relation to writingPrinciples of teaching writingDesigning and adapting tasks for writingMarking, grading and feedbackWriting in the Common Europe and Framework of Reference

Seminar 9 - Testing, assessment, teaching for exams Testing, assessment, gradingDesigning language tests and exams Validity and reliabilityTypes of assessmentThe washback effectPreparing students for examsThe design of the Nová maturitaPreparing students for the Nová maturita

Seminar 10 - Content-integrated learningTeaching English for Specific Purposes Teaching English for Academic Purposes Content and Language Integrated LearningEnglish as a Medium of InstructionBusiness English

Seminar 11 - Curricular documentsCzech curricular documents - overview, critical evaluation, benefits and practical implicationsThe Common European Framework of Reference

Seminar 12 - Teacher developmentTeacher autonomyContinuous development in all areas.Overview of recommended books, journals etc. Conferences/seminars, websites for teachersClassroom researchKeeping motivatedGrowing as an expert, growing as a personReflective teachingThe first year and beyondKariérní řádKeeping sane - preventing the burnout syndrome

Seminar 13 - Practicum seminar + Cooperation at schools Organizace, význam a realizace povinné praxeTeacher cooperationTeacher-parent interaction and cooperation

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem tohoto základního kurzu didaktiky AJ je představit teoretické základy didaktiky AJ v těsném propojení s praktickými oborově-didaktickými dovednostmi, které vytvářejí základ pro vykonávání profesních činností učitele angličtiny na středních školách jako uvědomělé, technicky zvládnuté, teorií a výzkumem podložené činnosti.

Zároveň vytváří předpoklady pro další odborný růst a další vzdělávání angličtinářů. Kurz nutně reflektuje roli angličtiny v současném světě, kdy angličtina je nejen prvním jazykem v řadě zemí, kde je používána jako mateřština, ale plní zároveň i roli jazyka mezinárodního dorozumění. Kurz navazuje na kurz Teorie a praxe jazykové akvizice pro učitele angličtiny (didaktická propedeutika), v němž studenti získali porozumění jazykově- akvizičním aspektům oboru s akcentem na to, jak se tyto aspekty promítají do současných teorií výuky. Kurz didaktiky AJ je multidisciplinární a zahrnuje poznatky vycházející z výsledků současného výzkumu v oborech jako lingvistika, psycholingvistika, korpusová lingvistika, srovnávací lingvistika, pedagogika, psychologie, teorie jazykové akvizice atp.). Velký důraz přitom klade na praktický nácvik technik využitelných při vyučování cizím jazykům a vytváření metodických postupů, činností a technik přímo uplatnitelných v jazykové výuce. K tomu slouží

četné interaktivní bloky věnující se praktickému nácviku specifických technik ve spojení s jejich reflexí a zároveň

činnosti vedoucí ke kritickému hodnocení, tvorbě a adaptaci výukových materiálů. Nedílnou součástí kurzu je mikrovyučování s následnou individuální i skupinovou reflexí, které je aktérům zpřístupněno na videonahrávce. V průběhu kurzu studenti aktivně pracují na vytváření učitelského portfolia, a to následujícími činnostmi:

• aktivní prací se sebehodnotícími deskriptory a jejich postupným plněním ať už prací v kurzu, nebo doporučenými postupy pro samostudium

• reflexí vlastní praktické činnosti ať už v podobě vyučování, nebo vytváření materiálů a výukových postupů

• analýzou výukových materiálů (učebnic, nahrávek, videí atp.)

• přípravou materiálů, které využijí v rámci povinné pedagogické praxe při vyučování na střední škole.