Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to English phraseology

Class at Faculty of Arts |
AAA5PP150

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Téma práce se liší od tématu diplomové práce.

V úvodu je téma zpracováno teoreticky v stručném přehledu nejdůležitější odborné literatury.

Hlavní část práce předkládá rozbor shromážděného materiálu sestávajícího z 50 – 100 příkladů zkoumaného jevu (konkrétní rozsah je dán povahou jevu), excerpovaných z originálních textů (beletristických či jiných). Všechny excerpované doklady jsou v práci uvedeny (buď jako příloha na konci, nebo při rozboru textu).

Poslední textová část obsahuje závěr shrnující nejdůležitější poznatky. Na konci je uvedena odborná literatura a prameny, z kterých byly čerpány doklady, s úplnými bibliografickými údaji.

Study programmes