Charles Explorer logo
🇬🇧

Methodology of Teaching of Czech Language (Czech Language within the Deaf)

Class at Faculty of Arts |
AACN300105

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Předmět se zaměřuje na rozvíjení profesních dovedností nutných pro výkon profese učitel českého jazyka žáků se sluchovým postižením. Frekventanti kurzu budou seznámeni s různými přístupy (v synchronní i diachronní perspektivě; u nás i v zahraničí) k výuce češtiny (většinového mluveného jazyka) u žáků se sluchovým postižením, přičemž pozornost bude věnována žákům se všemi druhy a typy sluchových vad, tj. žákům se sluchovou vadou prelingvální i postlingvální, žákům nedoslýchavým i žákům neslyšícím.  Cílem je připravit studenty tak, aby mohli efektivně učit češtinu všechny žáky se sluchovou vadou vzdělávané ve školách pro sluchově postižené i ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Hlavní tematické okruhy:• Postavení češtiny ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením (včetně postavení v kurikulárních dokumentech)• Čeština jako první (mateřský) jazyk vs. čeština jako druhý (cizí) jazyk• Přirozené jazyky a umělé komunikační systémy ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením (v učební komunikaci)• Přístupy, cíle, obsahy, formy, metody výuky češtiny - v závislosti na různých celkových koncepcích výchovy a vzdělávání různých žáků se sluchovým postižením; plánování výuky  • Postavení češtiny v soustavě předmětů, mezipředmětové vztahy (u vědomí RVP)• Složky předmětu český jazyk a jejich vztahy a integrace• Logicko-myšlenkové operace uplatňované v jazykovém vyučování (analýza a syntéza, srovnávání, abstrakce, generalizace a konkretizace, třídění, podřazování, indukce a dedukce); práce s chybou• Jazykové, komunikační a sociokulturní kompetence (u vědomí SERRJ)• Žáci se sluchovým postižením a gramotnost  • Využití existujících učebnic a učebních pomůcek pro výuky češtiny používaných žáky v hlavním vzdělávacím proudu, pro výuky češtiny pro žáky se sluchovým postižením, pro výuku češtiny pro cizince a vhled do metodiky a techniky tvorby nových učebnic a učebních pomůcek a materiálů   • Žáci se sluchovým postižením a testování jejich jazykových a komunikačních kompetencí (včetně Nové maturity)

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět se zaměřuje na rozvíjení profesních dovedností nutných pro výkon profese učitel českého jazyka žáků se sluchovým postižením. Frekventanti kurzu budou seznámeni s různými přístupy (v synchronní i diachronní perspektivě; u nás i v zahraničí) k výuce češtiny (většinového mluveného jazyka) u žáků se sluchovým postižením, přičemž pozornost bude věnována žákům se všemi druhy a typy sluchových vad, tj. žákům se sluchovou vadou prelingvální i postlingvální, žákům nedoslýchavým i žákům neslyšícím. Cílem je připravit studenty tak, aby mohli efektivně učit češtinu všechny žáky se sluchovou vadou vzdělávané ve školách pro sluchově postižené i ve

školách hlavního vzdělávacího proudu.

Hlavní tematické okruhy:

• Postavení češtiny ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením (včetně postavení v kurikulárních dokumentech)

• Čeština jako první (mateřský) jazyk vs. čeština jako druhý (cizí) jazyk

• Přirozené jazyky a umělé komunikační systémy ve vzdělávání žáků se sluchovým postižením (v učební komunikaci)

• Přístupy, cíle, obsahy, formy, metody výuky češtiny – v závislosti na různých celkových koncepcích výchovy a vzdělávání různých žáků se sluchovým postižením; Plánování výuky

• Postavení češtiny v soustavě předmětů, mezipředmětové vztahy (u vědomí RVP)

• Složky předmětu český jazyk a jejich vztahy a integrace

• Logicko-myšlenkové operace uplatňované v jazykovém vyučování (analýza a syntéza, srovnávání, abstrakce, generalizace a konkretizace, třídění, podřazování, indukce a dedukce); práce s chybou

• Jazykové, komunikační a sociokulturní kompetence (u vědomí SERRJ)

• Žáci se sluchovým postižením a gramotnost

• Využití existujících učebnic a učebních pomůcek pro výuky češtiny používaných žáky v hlavním vzdělávacím proudu, pro výuky češtiny pro žáky se sluchovým postižením, pro výuku češtiny pro cizince a vhled do metodiky a techniky tvorby nových učebnic a učebních pomůcek a materiálů

• Žáci se sluchovým postižením a testování jejich jazykových a komunikačních kompetencí (včetně Nové maturity)