Charles Explorer logo
🇬🇧

Basics of Czech Sign Language I

Class at Faculty of Arts |
AADEK00002

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V kurzu bude lektor používat český znakový jazyk, důraz bude kladen na přirozenost komunikace. Cílem není, aby si frekventanti kurzu osvojili co největší množství jednotlivých znaků, ale aby pochopili základní strukturní a funkční specifika českého znakového jazyka. Ačkoli výuka bude probíhat přímo v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka), ověřování pochopení bude probíhat mj. i tak, že studenti budou projev v českém znakovém jazyce překládat do češtiny (viz Podmínky zakončení předmětu); u cizinců neznalých češtiny lze domluvit modifikaci překladových aktivit.   Výuka bude probíhat v následujících tematických okruzích, jimiž se bude prolínat i výuka gramatiky (např. specifické užití mimiky, tvorba otázek, záporu…).

1.     Představování (+ muž, žena, věk)

2.     Základní popis člověka (vzhled, vlastnosti)

3.     Rodina

4.     Číslovky 1-100

5.     Barvy

6.     Slovesa: mít, znát, rozumět, vědět, pamatovat si, zapomenout, moct, muset, umět + další dle tematických okruhů

7.     Dopravní prostředky

8.     Kalendář, dny v týdnu, měsíce, roční období

9.     Počasí   Na kurz navazuje kurz Základy českého znakového jazyka II a pak Základy českého znakového jazyka III. Žádný z těchto kurzů ale nemá ambice poskytnout frekventantům intenzivní výuku českého znakového jazyka - k tomu slouží speciální instituce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Český znakový jazyk, jeho lexikální i gramatická stránka a způsoby užívání.