Charles Explorer logo
🇬🇧

Basic Sign Language II

Class at Faculty of Arts |
AADEK00003

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V kurzu bude lektor používat český znakový jazyk, důraz bude kladen na přirozenost komunikace. Cílem není, aby si frekventanti kurzu osvojili co největší množství jednotlivých znaků, ale aby pochopili základní strukturní a funkční specifika českého znakového jazyka. Výuka bude probíhat přímo v českém znakovém jazyce (bez výchozího nebo zprostředkujícího českého jazyka), ale ověřování pochopení bude probíhat mj. i tak, že studenti budou projev v českém znakovém jazyce překládat do češtiny (viz Podmínky zakončení předmětu); u cizinců neznalých češtiny lze domluvit modifikaci překladových aktivit.   Výuka bude probíhat v následujících tematických okruzích, jimiž se bude prolínat i výuka gramatiky (např. specifické užití mimiky, tvorba otázek, záporu…).

1. Opakování z kurzu Základy českého znakového jazyka I

2. Oblečení

3. Povolání

4. Cestování

5. Obrázkové příběhy  Kurz navazuje na kurz Základy českého znakového jazyka I a je následován kurzem Základy českého znakového jazyka III. Žádný z těchto kurzů ale nemá ambice poskytnout frekventantům intenzivní výuku českého znakového jazyka - k tomu slouží speciální instituce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Český znakový jazyk, jeho lexikální i gramatická stránka a způsoby užívání.