Charles Explorer logo
🇬🇧

English for the Deaf ad Hard-of-Hearing 4

Class at Faculty of Arts |
AADEK00009

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

V případě distanční výuky z důvodu "koronavirových" či jiných závažných organozačních opatření bude výuka probíhat formou videokonferencí a chatů dle rozvrhu v SIS, v kombinaci s využitím platformy Moodle.  

Gramatika: - Opakování gramatiky na úrovni B1, sjednocení znalostí (přítomné, minulé a budoucí časy; modální slovesa; podmínkové věty 1a 2, časové věty, vazba "used to", stupňování přídavných jmen a příslovcí) - New English File: Intermediate, lekce 5-7 (kvantifikátory - lots of, enough, too etc; členy, gerundium vs. infinitiv, nepřímá řeč, trpný rod, podmínkové věty 3) - gramatika v PET testech Slovní zásoba: - New English File: Intermediate, lekce 5-7 (frázová slovesa, tvoření substantiv, adjektiv) - New Headway Academic Skills : Reading, Writing, and Study Skills 2, lekce 6-10 - kultura neslyšících v České republice, Spojených státech a Velké Británii - slovní zásoba v PET testech Čtení: - texty z New English File: Intermediate, lekce 5-7 - texty z New Headway Academic Skills : Reading, Writing, and Study Skills 2, lekce 6-10 - texty o kultuře neslyšících Písemný projev: - New Headway Academic Skills : Reading, Writing, and Study Skills 2, lekce 6-10 (shrnutí, formální a neformální email, životopis a motivační dopis)

Konverzace probíhá formou chatu.

Komunikačním kanálem celého kurzu Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé 1-6 je mluvená čeština a český znakový jazyk.

Výuka probíhá buď ve dvou douhodinových blocích, či v jednom čtyřhodinovém boku týdně.Předpokládá se také domácí příprava a samostudium studenta v rozsahu minimálně 3 hodin týdně. 

Den a čas výuky skupiny této pokročilosti je sestavován na základě rozvrhů jednotlivých studentů, které mají zapsány v SIS, a to zpravidla první den semestru. Výuka v prvním týdnu semestru může být z tohoto důvodu nahrazena buď výukou po chatu, či výukou v dalších týdnech během semestru (dle preference skupiny). Studenti budou o začátku výuky informováni emailem.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určený výhradně neslyšícím a nedoslýchavým studentům všech fakult Univerzity Karlovy, jejichž kompetence v angličtině odpovídají úrovni B1 dle CEFR, nebo studentům, kteří úspěšně absolvovali kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 3. Kurz se soustředí výhradně na psanou angličtinu, a to jak kompetence receptivní (četbu), tak produktivní (psaní).

Kurz je součástí uceleného kurzu Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé 1-6.