Charles Explorer logo
🇬🇧

English for the Deaf ad Hard-of-Hearing 5

Class at Faculty of Arts |
AADEK00010

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Gramatika: - opakování gramatiky na úrovni B1/B2, sjednocení znalostí (přítomné, minulé a budoucí časy; modální slovesa; podmínkové vět, časové věty, vazba "used to", trpný rod, nepřímá řeč) - New English File: Upper -intermediate, lekce 1-4 (předpřítomné časy, předminulý čas průběhový, trpný rod, předbudoucí čas, budoucí čas průběhový, vazby would rather a had better) Slovní zásoba: - New English File: Upper-intermediate, lekce 1-4 - kultura neslyšících v České republice, Spojených státech a Velké Británii Čtení: - texty z New English File: Upper-intermediate, lekce 1-4 - texty o kultuře neslyšících Písemný projev: -shrnutí, formální a neformální email a dopis, životopis a motivační dopis

Konverzace probíhá formou chatu.

Komunikačním kanálem celého kurzu Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé 1-6 je mluvená čeština a český znakový jazyk.

Výuka probíhá buď ve dvou douhodinových blocích, či v jednom čtyřhodinovém boku týdně.Předpokládá se také domácí příprava a samostudium studenta v rozsahu minimálně 3 hodin týdně. 

Den a čas výuky skupiny této pokročilosti je sestavován na základě rozvrhů jednotlivých studentů, které mají zapsány v SIS, a to zpravidla první den semestru. Výuka v prvním týdnu semestru může být z tohoto důvodu nahrazena buď výukou po chatu, či výukou v dalších týdnech během semestru (dle preference skupiny). Studenti budou o začátku výuky informováni emailem.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určený výhradně neslyšícím a nedoslýchavým studentům všech fakult Univerzity Karlovy, jejichž kompetence v angličtině odpovídají úrovni B1/B2 dle CEFR, nebo studenům, kteří úspěšně absolvovali kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 4.

Kurz se soustředí výhradně na psanou angličtinu, a to jak kompetence receptivní (četbu), tak produktivní (psaní).

Kurz je součástí uceleného kurzu Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé 1-6.

Obecný dodatek k povinné účasti na výuce v LS 2021/2022: Výuka bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními. Jsme přesvědčeni, že všichni studenti chápou, že je jejich osobní účast na výuce a aktivita v každém z předmětů důležitá, a udělají vše pro to, aby se do výuky co nejvíce a co nejaktivněji zapojili. Pokud by nastala situace, že by se student z vážných důvodů (nemoc, karanténa, izolace apod.) nemohl (prezenční/distanční) výuky zúčastnit, je nutné, aby se neprodleně spojil s vyučujícím a domluvil se s ním na náhradním či alternativním způsobu práce, aby co nejlépe naplnil obsah a cíle výuky a zodpovědně se připravil na závěrečnou atestaci.