Charles Explorer logo
🇬🇧

Ethnography and Regions in the CR

Class at Faculty of Arts |
AAET100080

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

* Pořadí přednášek:

A. ČECHY

Úvod do problematiky: Funkce oblastních muzeí a význam regionálních badatelů.

Chebsko

Krušné hory a Poohří

Podřipsko, Rakovnicko a Slánsko

Plzeňsko

Chodsko

Pošumaví

Praha a okolí

Podještědí, Pojizeří, Podkrkonoší a Český ráj

Náchodsko, Podorlicko a Polabí

Podblanicko, Podbrdsko a Posázaví

Jižní Čechy - Kozácko a Blata a Doudlebsko

Českomoravská vysočina: České Horácko a Hlinecko

B. MORAVA A SLEZSKO

Moravské Horácko, Jihlavsko a Hřebečsko

Střední Morava, Podhorácko a Brněnsko

Haná

Jeseníky, Šumpersko a Bruntálsko

Opavsko, Ostravsko a těšínské Slezsko

Kravařsko, Lašsko, Záhoří

Valašsko

Zálesí a Kopanice

Horňácko, Dolňácko a Slovácko

Podluží a Charvátsko a jižní Morava

LITERATURA:

Literatura základní

Adámek, Karel Václav, Lid na Hlinecku, Praha 1900

Bartoš, František, Moravští Kopaničáři, in: Lid a národ: Sebrané rozpravy národopisné a literární Frantiska Bartoše, Velké Meziříčí 1883

Bečák, Rudolf, Lidové umění na Hané: lidová kultura hmotná, Velký Týnec u Olomouce 1941

Bolech, Václav, Pověst o Jakubu Kubatovi z Jižních Čech, in Český lid V., Praha 1896, s. 32-33

Braukmüller, Heide: Vom Bergmann zum Spielzeugmacher. Zur Geschichte der Räuchermännchen und Nußknacker im Erzgebirge, Sollermann, Leer 1996.

Frolec, Václav, Jízda králů: lidový obřad, hra, slavnost, Praha 1990

Habermann, Georg, Aus dem Volksleben des Egerlandes, Kobrisch & Gschihay, Eger 1886

Hlinecký, Antonín, Z dob šerých, dávných: pověsti a pohádky, obrázky, staré zvyky a pověry ze Skutče, okresu skutečského a okolních, Chotěboř 1909

Hofmann, Josef, Deutsche Volkstrachten und Volksbräuche Westböhmens, Karlsbad 1932

Holý, Dušan, Lidoví skladatelé a písmáci z Lanžhota na Podluží, in: Národopisné aktuality 19/1982, s. 179-200

Horák, Jiří, Národopisný materiál z Posázaví, in: Národopisný věstník českoslovanský II., Praha 1907, s. 271-286

Horák, Josef, Krkonošské koledy, Josef Krbal, Lázně Bělohrad 1939

Hrabětová, Jana, Jaro na vsi: staré zvyky a obyčeje v Polabí

Hraše, J. K., Ze starých přástev. Národní pohádky z Náchodska dle vypravování lidu napsal Jan Karel Hraše, Burian, Písek 1902

Chotek, Karel, Moravské Horácko, řada Národopis lidu českoslovanského, Díl 3. Sv. 3. Seš. 1, Moravské Horácko. Lidové umění a zvykosloví. Lidové umění výtvarné; kritická studie srovnávací, Praha 1930

Jančář, Josef a kol., Lidová kultura na Moravě, řada Vlastivěda moravská, Strážnice-Brno 2000

Jílek-Oberpfalcer, František, Jak žili naši otcové: mezi písmáky pod Krkonošemi, Josef Krbal, Vrchlabí 1946

Jindřich, Jindřich, Chodsko, Praha 1956

Kolektiv autorů, Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895, J. Otto: Praha 1895

Kovářová, Marie: Z lidových zvyků Podblanicka: Narození dítěte - šestinedělí - křest a úvod, in: Sborník vlastivědnych prací z Podblanicka, 13/1972, s. 192-217

Kramařík, Jaroslav, Etnografické problémy starých forem zemědělství v Pošumaví, Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, Praha 1960

Kramařík, Jaroslav, Kozina a Lomikar v chodské lidové tradici, Praha 1972

Kraus, A., Blaník, in: Národopisný věstník českoslovanský XII/1917, s. 113-128

Krejčí, Pavel, Pojizerské a podještědské písně a tance, Severočeské krajské nakladatelství v Liberci, Liberec 1963

Krulikovský, Zdeněk Vilém, Lašsko: etnografický a kulturní region Moravy a Slezska, Markrabství lašské 2007

Kurfürst, P.: Poslední skřipkaři na Jihlavsku, in: Národopisné aktuality 16/1979, s. 107- 118.

Korkisch, Gustav, Schönhengster Volkskunde, řada Handbuch der sudetendeutschen Kulturgeschichte bd. 7., Oldenbourg 1982

Lábek, Ladislav, Lidový kroj a výšivky na Plzeňsku, Plzeň 1921

Lábek, Ladislav, Stručný národopisný popis Plzeňska i západních Čech vůbec, Národopisné museum Plzeňska, Plzeň 1926

Lašťovková, Barbara, Koťátko, Jiří, Pražské usedlosti, LIBRI, Praha 2001

Laudová, Hannah, Zvyky, zvyklosti a zábavy na Plzeňsku, in: Sborník Západočeského muzea v Plzni sv. 7, Plzeň 1991, s. 49-53.

Lego, František, Kroj a lidové vyšívání na Blatech, in: Český lid VI., Praha 1897, s. 149-152 a dále Český lid VII., Praha 1898, s 152-154

Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, Svazek 1-3, Mladá Fronta Praha 2007

Ludvíková, Miroslava, Kroj Brněnského venkova v letech 1748-1848, Brno 1964

Ludvíková, Miroslava, Lidová strava na Brněnsku, Brno 1961

Málková, Květoslava, Betlémové figurky a betlémy ze sbírek muzea v Bruntále, Bruntál 2006

Melzer, Miloš a kol., Regionální muzea - historie a perspektivy, Okresní vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk 1996

Melzer, Miloš, Schulz, Jindřich a kol., Vlastivěda šumperského okresu, Šumperk 1993

Niederle, L. a kol., Moravské Slovensko, řada Národopis Lidu Českoslovanského. Díl I.. Svazek I., Praha 1918

Pargač, Jan, Tradice v kulturním a společenském životě nymburské vesnice, Praha 1988

Pernica, Bohuslav, Rok na moravském Horácku a Podhorácku, Havlíčkův Brod 1950

Pittnerová, Vlasta, Ze Žďárských hor , in: Český lid I., Praha 1892, s. 68-73 a 198-200

Pleskot, Jaroslav, Lidové divadelní hry z Kravařska, in: Otázky divadla a filmu 1973, s. 171-219

Pražák, V.–Vařeka, J.: Chebský statek a jeho vztahy k středoevropskému lidovému domu hrázděnému, Český lid 58, 1971, s. 90–112

Procházka, Karel, O dětech na Novostrašecku, Praha 1901

Ruth, František, Kronika královské Prahy a obcí sousedních 1-3, Pavel Körber, Praha 1903

Satke, Antonín, Úsměv a smích: anekdoty a humorky slezského venkova a hornického Ostravska, Karviná 1991

Satke, Antonín, Valušek, Bohuslav, Hlučínskem krok za krokem, Opava 1969

Scheybal, Josef V., Lidový kroj v Podještědí, Česká beseda, Liberec 1982

Slavík, Bedřich, Písemnictví na moravském Valašsku, Olomouc 1947

Skalníková, Olga, Kladensko, život a kultura lidu v průmyslové oblasti, ČSAV, Praha 1959

Souček, Stanislav, Rakovnická vánoční hra, Brno 1929

Staňková, Jitka, Johnová, Helena, Baran, Ludvík, Lidový malovaný nábytek v českých zemích: z muzejních sbírek, Panorama, Praha 1989

Stolařík, Ivo a kol., Těšínská lidová kultura a polská národnostní menšina, řada Těšínsko, sv. 5., Šenov 2003

Šalanda, Bohuslav, Česká vesnice Široký Důl, Kolín 2008

Šebek, Svatopluk, Lidové písně a tance z Nymburska, Praha 1959

Škabrada, Jiří, Vajdiš, Jaroslav, Lidová architektura středočeského kraje, Praha 1984

Štěpánová, Irena, Lidový oděv na Benešovsku, Praha 1987

Šťovíček, Jan, Lidové zvyky na Podřipsku, Roudnice nad Labem 1986

Šváb, František a kol., Plzeňsko, řada Národopis lidu českoslovanského, díl IV., svazek 1, Praha 1934

Václavík, Antonín, Luhačovské zálesí, Luhačovice 1930

Valchář, Hanuš, Čermák, Kliment, Hrnčířství na Ledečsku, Čáslav 1914

Vařeka, Josef, Lidové stavitelství Slánska, Kladno 1976

Vlastivědný sborník Podřipsko (K 100. výročí založená Podřipského muzea), Podřipské muzeum Karla Rozuma, roudnice nad Labem 2001

Vyhlídal, Jan, Naše Slezsko, Praha 1900

Werner, Dietmar, Bergmannssagen aus dem sächsischen und böhmischen Erzgebirge, Marienberg 2002

Zrůbek, Rudolf, Jaro, léto, podzim, zima: duchovní dědictví Orlických hor, Academia, Praha 2005

Literatura doporučená

Brokeš, Vladimír, Lidová architektura na území MAS Pošumaví, Klatovy 2011

Dědková, Libuše, Miloslava Procházková, buditelka moravských žen: vzpomínka i úvaha, Kramář a Procházka: Olomouc 1929

Franěk, Boh., Svatba na Rakovnicku před 50 lety, in: Český lid XIV., Praha 1905, s. 37-40

Horák, Josef, Jak jsem sbíral lidové písně na Rožďalovicku, in: Vlastivědný zpravodaj

Polabí 5-6/ 1962

Konzbul, Jan, Horácko a jeho lid, Havlíčkův Brod 1959

Kramář, Josef, Příhody svého života pro rodinu napsal Josef Kramář, Kramář a Procházka: Olomouc 1872

Kubát, Miroslav a kol., Divadlu vysockému na mnoho mil rovno nebylo: sborník k dvoustému výročí ochotnického divadla v Podkrkonoší, Kruh: Hradec Králové 1986

Lábek, Ladislav, Lidové šperky západočeské, Plzeň 1938

Lidová architektura (Václav Frolec, Štefan Mruškovič, Josef Scheybal, Jaroslav Vajdiš), SNTL 1983

Pavlíková, Jitka, Jílek, Tomáš, Lidová architektura západočeského kraje, Praha 1974

Poche, Emanuel, Prahou krok za krokem, Orbis, Praha 1958

Sirovátka, O: Poslední permoník (české hornické pověsti), Praha 1965

Slavík, Bedřich, Hanácké písemnictví, Olomouc 1940

Slavík, Jaroslav R., Slované na Chebsku, Cheb 1949

Štěpán, Luděk, Vařeka, Josef, Klíč od domova: lidové stavby východních Čech, Kruh, Hradec Králové 1991

Šťovíček, Jan: Lidové zvyky a obyčeje na Novostrašecku. ZVM 6, 1981, č. 1–12; 7, 1982, č. 1–12;8, 1983, č. 1–8, s. vždy 5–6

Václavík, Antonín, Výroční obyčeje a lidové umění, Praha 1959

Volfová, Sida, Město pod horami, St. Kuchař, Hradec Králové 1933

Zíbrt, Čeněk, K. J. Erbena Vodník a lidové podání na Slánsku, in: Český lid XVII., Praha 1908, s. 87

Zrůbek, Rudolf, Vánoční jesličky: lidové umění kraje Orlických hor, Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou 1999

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem kurzu je seznámit posluchače s projevy venkovské a městské tradiční kultury v rámci významných národopisných oblastí Čech, Moravy a Slezska. Přednáškový cyklus se obsahově zaměřuje na problematiku domácího etnologického terénu, význam a funkci oblastních muzeí a práci známých i polozapomenutých sběratelů a badatelů regionálního významu.

Dvousemestrální soubor přednášek je určený pro studenty bakalářského i magisterského cyklu oboru etnologie.