Charles Explorer logo
🇬🇧

Source Studies

Class at Faculty of Arts |
AAH100004

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Co je pramen - kasifikace pramenů - prameny k ranému novověku - základní slovníky

2. Obrazové prameny - slovníky, encyklopedie,a jiné pomůcky - alegorie a emblém - obraz jako pramen - veduty a topografické prameny

3. Ego dokumenty (deníky, štambuchy, paměti) - soukromé listy - korespondence - prameny k dějinám cestování

4. Dějepisectví I. - období humanismu a třicetileté války: národní kroniky, historické kalendáře, šlechtické dějepisectví, univerzitní dějepisectví, městské dějepisectví, židovské dějepisectví, paměti

5. Dějepisectví II. - období baroka a osvícenství: katolické dějepisectví a jeho žánry, jazyková otázka, vědecký dějepis a sepisování pro lid, topografická literatura

6. Publicistika a noviny - letáky - polemická literatura - začátky periodického tisku

7. JIníé barokní prameny: kázání - legenda - divadelní texty

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Smyslem předmětu je podat ucelený přehled o různých typech úředních i neúředních pramenů 19. a 20.století. Pozornost se věnuje přehledům a pomůckám, bibliografiím a edicím těchto pramenů.