Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Administration until 1848

Class at Faculty of Arts |
AAH100011

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Vymezení pojmu

Postavení českého v rámci římsko-německé říše; český panovník jako říšský arcičíšník a kurfiřt

Vývoj území českého státu do konce středověku

Vývoj ústřední politické správy českého státu (panovník, dvorské a zemské úřady, hradská správa)

Správa českého státu za husitské revoluce

Městská správa

Církevní správa

Teritoriální vývoj českých zemí a habsburské monarchie v období raného novověku - územně správní celky a jejich vztahy

Imperium mixtum: stavovská a panovnická správa v období 1526-1620, jejich vztahy a konflikty

Základní pilíře stavovské správy: zemské úřady, zemský sněm a zemský soud, krajská správa

Nové tendence v budování zemské správy: česká komora, apelační soud a česká kancelář - nové profesionální a panovníkem ovládané instituce jako protiváha stavovství

Čechy a vedlejší země České koruny: rozdíly, podobnosti a vztahy v ohledu správním

Panovnický dvůr a státní správa na příkladu dvora Rudolfa II.

Nové pilíře státní správy: centrální instituce s působností v celém soustátí, nástroj absolutismu a integrace - tajná rada, dvorská komora, dvorská rada válečná

Pobělohorské změny: posilování absolutistických tendencí v zemské správě - nová úloha české dvorské kanceláře a zemských místodržitelství, úpadek stavovských institucí

Vývoj v českých zemích a uherských zemích - srovnání dvou modelů vývoje

Tereziánské a josefínské reformy státní správy jako úspěšný projekt - dovršení tendencí k profesionalizaci (byrokratizaci) a centralizaci, pronikání státu do předtím autonomních správních oblastí a na nižší úrovně správy

Vývoj úřednického stavu a chápání státní správy v 17. a zejména v 18. století - zrod osvícenského úředníka

Zvláštní správy I.: Církevní správa. Od nábožensky rozdělené země k protireformačnímu jednověří - Harrachovy reformy - církev a stát - josefínské reformy církevní správy

Zvláštní správy II.: Městská správa. Od středověké privilegovanosti a roztříštěnosti k jednotícím tendencím a osvícenské regulaci magistrátů - městská správa a politické postavení městského stavu - vývoj k větší členitosti vnitřní správy velkých sídel - vývoj k posilování odbornosti

Zvláštní správy III. Patrimoniální správa. Mezi správou poddaných a správou hospodářskou. Panství, velkostatek a dominium - správa v procesu majetkové centralizace. Patrimonium jako nižší článek státní správy aneb přenesené kompetence - situace před r. 1848.

Topografie správních sídel v Praze - malá vycházka do terénu.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět dějiny správy má studentům poskytnout základní přehled o územním vývoji a postavení českého státu v historickém vývoji, o vývoji státní správy v českých zemích a jejích institucí od počátků českého státu v 10. století do současnosti, a to v oblasti správy politické, finanční a soudní, rovněž o vzniku a vývoji správy městské, církevní a patrimoniální v Čechách a na Moravě. Studenti se rovněž seznámí s prameny studia dějin správy a pramennými edicemi, a s odbornou literaturou k tomuto tématu.

Předmět se dělí na dva chronologické úseky s mezníkem v roce 1848.