Charles Explorer logo
🇬🇧

Archive Studies - Basics

Class at Faculty of Arts |
AAH100015

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1. Vývoj archivnictví na obecné rovině, základní přehled literatury a odborných periodik

2. Vymezení základních pojmů - archiv, archivní fond, archiválie, celková zpracování archivní terminologie

3. Základní pořádací principy, hlavní archivní pomůcky

4. Vývoj archivnictví v českých zemích

5. Současná archivní legislativa, organizace archivnictví v České republice, základní přehled archivů v ČR

6. Vývoj archivního školství

7. Dějiny a organizace archivnictví ve vybraných evropských zemích (Slovensko, Německo, Rakousko, Polsko), nejvýznamnější archivy v těchto zemích

8. Spisová služba - vývoj, současná organizace

9. Skartace

10. Příjem a evidence archiválií

11. Pořádání archiválií a jeho výsledky - archivní pomůcky

12. Zpřístupňování archiválií

13. Vybrané hlavní problémy současného archivnictví - ochrana osobních údajů, svobodný přístup k informacím

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Hlavním úkolem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy užívanými v archivní teorii i praxi, s archivní legislativou a s organizací archivnictví v České republice a v přiměřeném rozsahu i v některých jiných zemích, s dějinami oboru a s dějinami nejvýznamnějších archivů v českých zemích a konečně i se základy archivní praxe.