Charles Explorer logo
🇬🇧

Introduction to History

Class at Faculty of Arts |
AAH100020

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Historiografický a historický fakt. Teoretická východiska historikovy práce.

Základní obecné encyklopedie - OSN, Encyclopaedia Britanica, Larousse, Meyers Konversationslexikon, Brockhaus atp. specíální encyklopedie. Základní periodika.

Toponomastické pomůcky, idenitifikace místních a pomístních jmen.

Heraldické a sfragistické prameny, základní pomůcky.

Staré míry, váhy, platidla - základní pomůcky.

Práce s listinným textem - úskalí interpretace.

Práce s vyprávěcím pramenem. Teologická ap. literatura. Biblická konkordance, identifikace zdrojů.

Edice diplomatářového a regestového typu - CDB, RBM, RBMV - z pohledu uživatele, extrakt, regest.

Základní struktura archivů, muzea, knihovny.

Jak se píše bibliografický záznam. Základní bibliografické pomůcky.

Recenze a anotace.

Písemné práce, prezentace výsledků.

Výběr literatury

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Historický proseminář je určen studentům 1. a 2. ročníku. Cílem předmětu je příprava posluchačů na samostatnou vědeckou práci.

V prvním semestru se seznamují se základní literaturou (encyklopedie, bibliografie, příručky, periodika), organizací historické práce (včetně exkurzí na specializovaná historická a archivní pracoviště) a k zápočtu předkládají bibliografii ke zvolenému tématu. Druhý semestr je věnován teoretickým základům oboru, postupům historikovy práce, teorii historického pramene a faktu, tradičním a moderním metodám výzkumu, formám písemného zpracování výzkumu i seznámení s internetem jako perspektivním informačním zdrojem pro historika a archiváře.