Charles Explorer logo
🇬🇧

Mediaeval Latin

Class at Faculty of Arts |
AAH100026

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Zimní semestr: 1 Charakteristika středověké latiny a její hlavní ortografické a gramatické odlišnosti od normy klasické latiny 2.-3 Četba a interpretace výňatků z raně středověkých kronikářských textů karolinské a otonské doby (Fuldské anály, Regino z Prümu, Thietmar z Merseburgu) zabývajících se významnými událostmi evropských dějin a obsahujících zprávy o soudobých českých dějinách 4.-5 Četba a interpretace václavské legendy Crescente fide Christiana jako přístupného úvodního hagiografického textu 6.-7 Četba a interpretace úvodu a ludmilských pasáží Kristiánovy legendy 8.-11 Četba a interpretace vybraných pasáží Kosmovy kroniky zabývajících se obdobím vlády knížete Václava, Břetislava I. a Břetislava II. 12.-13 Četba a interpretace vybraných pasáží Zbraslavské kroniky

Letní semestr: 1. Rekapitulace základních diplomatických znalostí o typech, skladbě a kompozici středověkých latinských listin 2.-3 Četba latinského úvodu k 1 dílu Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae pro poznání jeho struktury a edičních zásad (identických s diplomatickými svazky Monumenta Germaniae historica) 4.-6. Četba a interpretace papežských listin z období cyrilometodějské misie na Velké Moravě 7. Četba a interpretace privilegia papeže Jana XV. pro Břevnovský klášter 8 Četba a interpretace zakládací listiny Litoměřické kapituly 9 Četba a interpretace listin Vratislava II. a Oty I. pro Hradištský klášter 10 Četba a interpretace listiny Fridricha I. o královském titulu pro Vladislava II. 11 Četba a interpretace listiny Soběslava II. o privilegiích pražských Němců 12 Četba a interpretace listiny kněze Zbyhněva pro kapitulu v Úněticích 13 Četba a interpretace Zlaté buly sicilské

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Seminář probíhá po dva semestry. Jeho úkolem je umožnit zájemcům - latinistům a dále studentům české středověké historie a pomocných věd historických seznámit se se zvláštnostmi jazykového systému středověké latiny především středoevropského regionu, rozšířit svou latinskou slovní zásobu a díky těmto vědomostem v závěru druhé semestru samostatně pracovat s originálními latinskými historickými prameny bohemikálního i jiného původu.

V prvním semestru pracují studenti s narativními latinskými historickými prameny, tedy s vybranými pasážemi nejznámějších kronikářských děl středověké evropské i bohemikální latinské literatury, a to v chronologické posloupnosti jejich vzniku. Studenti obdrží předem vybrané texty, které poté po individuální přípravě interpretují na semináři. Je věnována pozornost jak jazykové, tak obsahové problematice čtených pramenů a historickým souvislostem jejich obsahu. K tomu účelu vedoucí semináře využívá kvalifikace studentů získané v jejich hlavním oboru. Studenti tak poznávají, jaký význam pro ně má jejich nabytá individuální schopnost četby latinských textů pro pochopení mnohdy dodnes sporných a přitom klíčových událostí českých a evropských středověkých dějin. Zároveň je ovšem věnována pozornost podrobnému pochopení všech jazykových jevů čtených textů.

Ve druhém semestru se studenti zabývají nejvýznamnějšími diplomatickými památkami českých dějin, počínaje listinami osvětlujícími průběh cyrilometodějské misie na Velké Moravě a konče listinami přemyslovského období. V tomto semestru navazuje práce s latinskými texty na znalosti studentů z přednášek diplomatiky a paleografie, případně jsou tyto poznatky studentům zprostředkovány, pokud je nezískali studiem svého hlavního oboru. Studenti získávají možnost aplikovat tyto poznatky na reálný listinný materiál a pracovat s edičním aparátem nejvýznamnějších diplomatických edic.