Charles Explorer logo
🇬🇧

Source Studies 2

Class at Faculty of Arts |
AAH100031

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

I. Co je pramen - klasifikace pramenů - prameny k ranému novověku - základní slovníky, bibliografie a repertoria - hmotné prameny (Bilder und Dinge) - Realienkunde?

II. Obrazové prameny: existuje historická ikonografie? - slovníky, encyklopedie a jiné pomůcky - alegorie a emblém: příklad grafických univerzitních tezí, příklad frontispisu - veduty a topografické prameny - portrét jako pramen - vybrané ukázky k interpretaci ze sbírek NG

III. Ego-dokumenty (deníky, štambuchy, paměti) - soukromé listy (korespondence) - prameny k dějinám cestování

IV. Dějepisectví I. (období humanismu a 30-leté války): národní kroniky - historické kalendáře - překladovost - šlechtické dějepisectví - univerzitní dějepisectví - městské dějepisectví - židovské dějepisectví - paměti

V. Dějepisectví II. (období baroka a osvícenství): katolické dějepisectví a jeho žánry - jazyková otázka - vědecký dějepis a spisování pro lid - topografická literatura - reflexe českých zemí u zahraničních autorů - biografické série

VI. Publicistika: noviny - letáky - polemická literatura - začátky periodického tisku; historické písně, kramářské písně

VII. Jiné barokní prameny: kázání - legenda - divadelní texty; kolokvia a zápočty (test)

VIII.. Prameny aktové povahy institucionální a osobní provenience od roku 1848 do druhé poloviny 20. století.

IX. Fondy zásadní důležitosti pro poznání českých národních dějin v domácích archivech i archivech rakouských a německých.

X. Aktové prameny sdělovací, pamětní, pojišťovací, evidenční, vnitroinstitucionální a privátní.

XI. Tištěné prameny - schematismy, kompasy, úřední kalendáře, adresáře.

XII. Statistiky - ústřední, zemské, regionální, a komunální povahy.

XIII. Zprávy o činnosti, výroční a jubilejní zprávy, stenografické protokoly a tisky periodické i příležitostné, programy stran a hnutí.

XIV. Tištěné právní předpisy.

XV. Prameny tiskem vydané - deníky, korespondence, paměti, dobová publicistika, edice dokumentů.

XVI. Dobový periodický tisk jako historický pramen.

XVII. Fotografie a film hraný i dokumentární jako pramen.

XVIII. Vtipy a anekdoty, zejména politického rázu a jejich význam pro poznání dobové mentality společnosti.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Smyslem předmětu je podat ucelený přehled o různých typech pramenů raného novověku, zejména o pramenech neúřední provenience. Probírány jsou přehledy a pomůcky, bibliografie a edice těchto pramenů.

Důraz je kladen na základní poučení o pramenech materiální kultury a pramenech obrazových, největší část výkladu ovšem připadá na prameny písemné, zejména prameny literární, prameny osobní povahy a na publicistiku.