Charles Explorer logo
🇬🇧

German

Class at Faculty of Arts |
AAH100036

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

1.Nominalizace 2.Funkční slovesa 3. Slovotvorba 4.Předložkové vazby užívané v odborném stylu 5.Modální slovesa v dalších významech 6.Participiální vazby 7.Psaní úvahy, resumé odborného textu, písemného referátu (příp. seminární práce) a tzv. "Bewerbungsschreiben" 8.

Pronesení ústního referátu na odborné téma s důrazem na rozdíly mezi českým a německým odborným stylem.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz je určen posluchačům, kteří zvládli normativní gramatiku a jsou schopni v jazyce bez větších obtíží komunikovat

(úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce). Hlavním obsahem je práce s odbornými texty. Cílem je vybavit studenty jazykovými dovednostmi potřebnými při zpracovávání odborných témat písemnou či ústní formou. Slovní zásobu jednotlivých studovaných odborů si studenti rozšiřují četbou. Hlavní pozornost je věnována práci s gramatickými strukturami, charakteristickými pro odborný styl (nominalizace, funkční slovesa, slovotvorba, předložkové vazby užívané v odborném stylu, modální slovesa v dalších významech, participiální vazby, aj.), a upevnění návyku s těmito strukturami běžně pracovat . V kurzu je prohlubována dovednost psaní úvahy, resumé odborného textu, písemného referátu (příp. seminární práce) a tzv. "Bewerbungsschreiben" a dále pronesení ústního referátu na odborné téma s důrazem na rozdíly mezi českým a německým odborným stylem

Pro tento dotaz bohužel nemáme k dispozici žádné další výsledky.