Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Administration 1526-1848

Class at Faculty of Arts |
AAH100043

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Témata přednášek:

1.      Teritoriální vývoj českých zemí a habsburské monarchie v období raného novověku - územně správní celky a jejich vztahy

2.      Imperium mixtum: stavovská a panovnická správa v období 1526-1620, jejich vztahy a konflikty; Základní pilíře stavovské správy: zemské úřady, zemský sněm a zemský soud, krajská správa

3.      Nové tendence v budování zemské správy: česká komora, apelační soud a česká kancelář - nové profesionální a panovníkem ovládané instituce jako protiváha stavovství

4.      Čechy a vedlejší země České koruny: rozdíly, podobnosti a vztahy v ohledu správním

5.      Panovnický dvůr a státní správa na příkladu dvora Rudolfa II.

6.      Nové pilíře státní správy: centrální instituce s působností v celém soustátí, nástroj absolutismu a integrace - tajná rada, dvorská komora, dvorská rada válečná

7.      Pobělohorské změny: posilování absolutistických tendencí v zemské správě - nová úloha české dvorské kanceláře a zemských místodržitelství, úpadek stavovských institucí; Vývoj v českých zemích a uherských zemích - srovnání dvou modelů vývoje

8.      Tereziánské a josefínské reformy státní správy jako úspěšný projekt - dovršení tendencí k profesionalizaci (byrokratizaci) a centralizaci, pronikání státu do předtím autonomních správních oblastí a na nižší úrovně správy

9.      Vývoj úřednického stavu a chápání státní správy v

17. a zejména v

18. století - zrod osvícenského úředníka

10.   Zvláštní správy I.: Církevní správa. Od nábožensky rozdělené země k protireformačnímu jednověří - Harrachovy reformy - církev a stát - josefínské reformy církevní správy

11.   Zvláštní správy II.: Městská správa. Od středověké privilegovanosti a roztříštěnosti k jednotícím tendencím a osvícenské regulaci magistrátů - městská správa a politické postavení městského stavu - vývoj k větší členitosti vnitřní správy velkých sídel - vývoj k posilování odbornosti

12.   Zvláštní správy III. Patrimoniální správa. Mezi správou poddaných a správou hospodářskou. Panství, velkostatek a dominium - správa v procesu majetkové centralizace. Patrimonium jako nižší článek státní správy aneb přenesené kompetence - situace před r. 1848 Exkurze: Topografie správních sídel v Praze - malá vycházka do terénu

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Předmět dějiny správy má studentům poskytnout základní přehled o územním vývoji a postavení českého státu v historickém vývoji, o vývoji státní správy v českých zemích a jejích institucí od nástupu Habsburků na český trůn v roce 1526 do zásadních správních změn v roce 1848, a to v oblasti správy politické, finanční a soudní, rovněž o vzniku a vývoji správy městské, církevní a patrimoniální v Čechách a na Moravě. Studenti se rovněž seznámí s prameny studia dějin správy a pramennými edicemi, a s odbornou literaturou k tomuto tématu.