Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Law

Class at Faculty of Arts |
AAH100051

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Úvod do problematiky; Prameny k dějinám českého práva, počátky a vývoj vědeckého zkoumání státu a práva v českých právních dějinách. Právo Velké Moravy a raně feudálního přemyslovského státu, prameny práva a právní instituty. Právo a prameny práva vrcholného feudalismu; Prameny práva a právní instituty stavovské monarchie Prameny práva a právní instituty za absolutismu - zejména Obnovené zřízení zemské, Novelly, Declaratoria Josephina, Theresiana a trestní kodex Josefa II., další vývoj trestního práva Vývoj správní a soudní soustavy a její zákonná úprava Všeobecný občanský zákoník, obchodní zákoník, směnečné předpisy a ostatní důležité právní předpisy 19. stol. Ústavně právní vývoj v Rakousku v 19. stol., základní občanská práva, právo spolčovací, shromažďovací, tiskové, občanství Právo první ČSR - ústavní vývoj a pokus o nové kodifikace, pozemková reforma, nostrifikace, zákon na ochranu republiky Právo Druhé republiky, Protektorát Čechy a Morava, Slovenský Štát, státní zřízení v emigraci Poválečné Československo, dekrety prezidenta Dr. E. Beneše Květnová ústava a Právnická dvouletka, právní řád 1948-1989, ústavní vývoj, trestní právo, nové kodexy vznik ČSFR

Literatura:  

Karel Malý a kol., Dějiny Českého a Československého práva do roku 1945, druhé upravené vydání Linde Praha 1999.

Slovník veřejného práva československého 1-5, Praha-Brno 1929-1948;

L. Lipscher, Verfassung und politische Verwaltung in der Tschechoslowakei 1918-1939, München – Wien 1979;

J. Janák – J. Kubíček, Přehled vývoje ústavních a správních institucí v Československu od roku 1945. Soupis pramenů a literatury, Praha 1972.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Kurz není určen pro posluchače Právnické fakulty UK, tudíž si jej nesmí zapisovat.

Přednášky z dějin českého a československého práva se budou věnovat pramenům práva od počátků české státnosti až do roku 1945. Těžiště přednášek bude spočívat zejména na juristické analýze kodifikací a právních knih, rovněž se bude sledovat proces aplikace práva v praxi. Výklad postihne období raného a rozvinutého feudalismu, husitství, stavovské monarchie, feudálního absolutismu a kapitalismu. Přednášející se bude zabývat i právním vývojem v období první

ČSR a protektorátu.