Charles Explorer logo
🇬🇧

Specialized Archival Practice

Class at Faculty of Arts |
AAH100057

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Studenti si v dohodě s katedrou vyberou archiv, spisovnu nebo jinou podobnou instituci, kde se pod vedením tamních odborníků seznámí se základy jejeich fungování, s elementárními pravidly jejich práce.

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Během odborné praxe se studenti pod vedením zkušených odborníků seznamují s obsahem a formami práce archiváře.

Důraz se klade na propojování teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi. Studenti si vedou záznamy o průběhu praxe a činnostech, které vykonávali. Na závěr praxe budou shrnuty a zhodnoceny získané zkušenosti.

Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.

Povolen je opakovaný zápis předmětu