Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Administration from 1848 until Present I

Class at Faculty of Arts |
AAH100058

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Období habsburské monarchie (1848-1918)

Osnova: 1. Ústavní vývoj let 1848-1849 - Svatováclavský výbor, Národní výbor, Pillersdorfova ústava a Stadionoiva ústava, Sylvestrovské patenty, Říjnový diplom, Únorová a Prosincová ústava.Říšská rada, zemské sněmy. 2. Ústřední správa habsburského mocnářství. 3. Dvoukolejnost správy. 4. Ministerská rada, ministerstva a další centrální úřady, místodržitelství, zemská vláda, krajské vlády a krajské úřady, okresní hejtmanství. 5. Policejní orgány. 6. Ministerstvo financí a instituce finanční správy, správa v oblasti justice. 7. Ministerstvo kultu a vyučování a nižší orgány této správy. 8. Ministerstvo obchodu a instituce z oblasti průmyslu, obchodu a živností, ministerstvo orby a orgány zemědělské a báňské správy, ministerstvo veřejných prací a úřad ministra krajana. 9. Samospráva teritoriální a zájmová. 10. Zemské sněmy a zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresní výbory v Čechách, okresní silniční výbory a starostenské sbory na Moravě a ve Slezsku, obecná zastupitelstva, obecní výbory a obecní představenstva. 11. Advokátní, notářské a lékařské komory, grémia lékárníků. 12. Nástin správy v Uhrách ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století.

Období meziválečné Československé republiky (1918-1938)

Osnova: 1. Ústavní vývoj po vzniku Československé republiky - Prozatímní ústava, její novelizace, definitivní ústavní listina ČSR. 2. Politická správa - vláda, ministerstvo vnitra a nižší orgány politické správy, župní zákon a jeho novela, správa ve sféře policie. 3. Ministerstvo financí a instituce finanční správy. 4. Orgány národohospodářské správy - ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, ministerstvo zemědělství, ministerstvo sociální péče a nižší instituce správy, jež uvedeným ústředním úřadům podléhaly. 5. Samospráva - obecní, okresní, zemská, zájmová 6. Soudní správa 7. Vojenská správa, správa zahraničních záležitostí 8. Vývoj správy a správní změny v období tzv. druhé republiky 9. Zmocňovací zákonodárství

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášek je seznámit studenty s ústavním vývojem v českých zemích v období od roku 1848 až do současnosti s důrazem na přijaté i navrhované ústavy, včetně vývoje volebního práva. Dále je v centru pozornosti politická, soudní, finanční, národohospodářská, vojenská správa i správa logistiky, školství a kultury ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století (až do roku 1918), doby první československé republiky, období okupace a doby po roce 1945 až do současnosti.

Výklady jsou zaměřeny také na teritoriální samosprávu, samosprávu zájmovou a na základní informace o institucích soukromého charakteru, které měly závažnější význam pro rozvoj české společnosti.

Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.

Povolen je opakovaný zápis předmětu