Charles Explorer logo
🇬🇧

History of Administration from 1848 until Present II

Class at Faculty of Arts |
AAH100059

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Syllabus

Přednáška navazuje na výklad o vývoji správy v letech 1948-1918 a o vývoji některých odvětví správy v období 1918-1938 (viz webové stránky katedry PVH AS) Období 1918-1938:

1. Samospráva - obecní, okresní, zemská, zájmová

2. Soudní správa

3. Vojenská správa, správa zahraničních záležitostí

4. Vývoj správy a správní změny v období tzv. druhé republiky

5. Zmocňovací zákonodárství Období Protektorátu Čechy a Morava:

1. Vznik Protektorátu a jeho státoprávní charakter

2. Vývoj okupační a protektorátní (autonomní) správy v letech 1939-1941

3. Správní změny po nástupu R. Heydricha do Prahy

4. Vývoj okupační a protektorátní (autonomní) správy od poloviny roku 1942

5. Zánik Protektorátu Období 1945-1989:

1. Tzv. prozatímní státní zřízení v Londýně

2. Dekrety prezidenta republiky

3. Základní státoprávní změny v Československu po skončení druhé světové války

4. Ústavní vývoj od roku 1945

5. Problematika Slovenska, vznik slovenských národních orgánů a vývoj jejich poměru k ústředním orgánům

6. Federalizace Československa

7. Národní výbory - vznik a podstata

8. Proměny postavení, organizace a kompetencí národních výborů Období po roce 1989:

1. Státoprávní změny po listopadu 1989

2. Vývoj česko-slovenského poměru v oblasti ústavního práva a správy, rozpad Československa

3. Zrušení národních výborů, obnovení obecní samosprávy, vznik okresních úřadů

4. Vznik VÚSC, zrušení okresních úřadů, ustavení obecních úřadů s rozšířenou působností

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

Cílem přednášek je seznámit studenty s ústavním vývojem v českých zemích v období od roku 1848 až do současnosti s důrazem na přijaté i navrhované ústavy, včetně vývoje volebního práva. Dále je v centru pozornosti politická, soudní, finanční, národohospodářská, vojenská správa i správa logistiky, školství a kultury ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století (až do roku 1918), doby první československé republiky, období okupace a doby po roce 1945 až do současnosti.

Výklady jsou zaměřeny také na teritoriální samosprávu, samosprávu zájmovou a na základní informace o institucích soukromého charakteru, které měly závažnější význam pro rozvoj české společnosti.