Charles Explorer logo
🇬🇧

Modern Technologies in Archives

Class at Faculty of Arts |
AAH500232

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

výuka tohoto předmětu se koná jednou za dva roky

Předmět rozšiřuje kompetenci studentů při využití informačních technologií v archivnictví získanou v bakalářském studiu. Prohlubuje znalosti o databázových systémech i o legislativních, metodických a technických aspektech

životního cyklu dokumentu a archiválie v digitální podobě. Pokročilá znalost mezinárodních norem a standardů, a srovnání s domácí i zahraniční praxí, umožní studentům formulovat témata pro případný vlastní výzkum v této oblasti.

ČSN ISO 14721. Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Otevřený archivační informační systém - Referenční model. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

ČSN ISO 16363. Systémy pro přenos dat a informací z kosmického prostoru - Audit a certifikace důvěryhodných digitálních úložišť. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.

BRATKOVÁ, Eva. Metadata a jejich hlavní schémata. Učební materiál pro posluchače ÚISK [online]. Praha:

Univerzita Karlova, 2012 [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: https://sites.ff.cuni.cz/uisk/wp- content/uploads/sites/62/2016/01/Metadata-a-jejich-hlavn%C3%AD-sch%C3%A9mata_Bratkov%C3%A1.pdf.

CUBR, Ladislav. Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů. Praha: Národní knihovna České republiky, 2010.

DVOŘÁK, Tomáš, Karel KOUCKÝ, Jaroslav ŠULC, Jiří VICHTA a Milan VOJÁČEK. Metodika pro vytváření bezpečnostních kopií archiválií v digitální podobě [online]. Praha: Národní archiv, Státní oblastní archiv v Praze, 2015 [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: http://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2015/11/metodika2015.pdf.

Guideline for Preservation Planning. Procedural Model and Implementation, Version 2.0 (nestor materials 15)

[online]. Frankfurt am Main: nestor Preservation Planning working group/nestor Competence Network, 2014 [cit. 2018-09-01]. Dostupné z: https://d-nb.info/1060129876/34.

* výuka tohoto předmětu se koná jednou za dva roky