Charles Explorer logo
🇬🇧

Policy of Active Ageing

Class at Faculty of Arts |
AAN120113

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

AAN120113 / POLITIKA AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ ANPR / Bakalářské studium 2023/2024 PhDr. Michal Šerák, Ph.D. ZS 2/1; povinný předmět Z + Zk/ 4 kredity Obsah předmětu sleduje seznámení s aktuálními sociokulturními, politickými a ekonomickými aspekty demografického stárnutí populace, včetně potenciálních negativních dopadů na kvalitu života jedince i celé společnosti, a s možnými strategiemi řešení uvedených jevů. Pozornost je věnována i strategiím a nástrojům přípravy na stárnutí a na stáří, představeny jsou rovněž vybrané teoretické koncepty reagující na uvedené trendy (aktivní stárnutí, úspěšné stárnutí, zdravé stárnutí apod.). Analyzována je problematika ageismu a stereotypizace starších dospělých nebo tzv. silver economy. Předmět se zaměřuje na porozumění stárnutí jako nezvratnému procesu s řadou dimenzí, seznámení s jeho hlavními souvisejícími jevy a identifikaci faktorů pozitivně ovlivňujících soběstačnost a aktivitu stárnoucího jedince. Jeho cílem je potenciální změna postojů ke starším jedincům, rozvoj základních kompetencí mezigeneračního učení a pozitivní ovlivnění pohledu na vlastní stárnutí. Charakteristika obsahu předmětu:

1. Stáří a stárnutí v pohledu vybraných teoretických konceptů

2. Periodizace lidského života, vymezení sénia

3. Demografická situace ČR, aktuální stav a prognózy dalšího vývoje

4. Demografické aspekty stárnutí společnosti

5. Starší dospělí a senioři v kontextu veřejných politik (přístup státu, mezinárodní a národní strategické dokumenty, aktuální legislativa)

6. Koncept aktivního stárnutí

7. Koncept zdravého stárnutí

8. Koncept úspěšného stárnutí

9. Kvalita života ve vyšším věku (subjektivní a objektivní kvalita života, přehled vybraných studií a výzkumů)

10. Příjmy a životní podmínky seniorů (sociální zabezpečení a důchodový systém v České republice, mezigenerační solidarita)

11. Silver economy

12. Senioři a moderní technologie

13. Věková stereotypizace, ageismus (typologie, příčiny a projevy ageismu) Povinná literatura: ČSÚ. Senioři. Dostupné na: https://www.czso.cz/csu/czso/seniori. MPSV. Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021–2025. Praha: MPSV,

2020. Dostupné na: https://www.mpsv.cz/documents/20142/372809/Strategicky_ramec_pripravy_na_starnuti_spolecnosti_2021-2025.pdf/99bc6a48-abcf-e555-c291-1005da36d02e MPSV. Manuál přípravy na stáří pro občany. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí a Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd UK,

2020. Dostupné na: https://www.mpsv.cz/documents/20142/372809/CESES_manual_pripravy_na_stari.pdf/ddd7ba32-9885-d038-ef87-9c41034ca9e6 MPSV. Senioři a politika stárnutí [online]. Dostupné na: https://www.mpsv.cz/web/cz/seniori-a-politika-starnuti ŠERÁK, Michal a Łukasz TOMCZYK, eds. Preparation to ageing and old age. Kraków, Praha: Pedagogical University of Cracow,

2019. Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology part X. ISBN 978-83-953737-2-5. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/337389448_PREPARATION_TO_AGEING_AND_OLD_AGE. Doporučená literatura: Ageismus. Dostupné na: https://www.ageismus.cz/. ČEVELA, Rostislav, Zdeněk KALVACH a Libuše ČELEDOVÁ. Sociální gerontologie: úvod do problematiky. Praha: Grada,

2012. ISBN 978-80-247-3901-4. DESSAINT, Marie-Paule. Nezačínejte stárnout. Praha: Portál,

1999. ISBN 80-7178-255-6. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Havlíček Brain Team,

2010. ISBN 978-808-7109-199. KALVACH, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. Praha: Grada,

2004. ISBN 80-247-0548-6. Madridský plán a jiné strategické dokumenty. Praha: Gerontologické centrum a EV public relations,

2007. ISBN 978-80-254-0174-3. STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. Praha: Portál,

1999. ISBN 80-7178-274-2. ŠERÁK, Michal, Lucie VIDOVIĆOVÁ a Petr WIJA. Komparativní analýza přístupu veřejné správy ve vybraných státech EU k participaci seniorů na veřejném rozhodování. Praha: Institut pro sociální politiku a výzkum, z.s.,

2019. [online]. Dostupné z: https://socialnipolitika.eu/wpcontent/uploads/2019/08/Analy%CC%81za_participace_web.pdf. TOŠNEROVÁ, Tamara. Jak si vychutnat seniorská léta. Brno: Computer Press,

2009. ISBN 978-80-251-2104-7. TOŠNEROVÁ, Tamara. Ageismus. Průvodce stereotypy a mýty o stáří. Praha: Ústav lékařské etiky

3. LF UK a FNKV Praha,

2002. ISBN 80-238-9506-0. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav,

2008. ISBN 978-802-1046-276. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Mainstreaming věku jako strategie managementu populací se stárnoucí demografickou strukturou. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,

2007. ISBN 978-80-87007-57-0. Dostupné z: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_232.pdf. WALOTEK-ŚCIAŃSKA, Katarzyna, Michal ŠERÁK, Michal SZYSKA a Łukasz TOMCZYK. Starzenie się i starość w dynamicznie szmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě. Sosnowiec, Praha: Ofyciny Wydawnicza „Humanitas“,

2013. ISBN 978-83-61991-19-9. Dostupné z: https://gerontolodzy.wordpress.com/. Zápočet Získání zápočtu je podmíněno vypracováním eseje v rozsahu cca 5 normostran. Požadavky na obsah a podobu je třeba předem konzultovat s vyučujícím. Písemnou práci je nutné zaslat nejpozději týden před předpokládaným termínem zkoušky na e-mailovou adresu vyučujícího. Zkouška Požadavky k ústní zkoušce jsou dány tématy předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu). Očekávána je samostatná práce s odbornými prameny. Součástí zkoušky je diskuse nad předloženou písemnou prací. Předmět Politika aktivního stárnutí (AAN120113) je prerekvizitou předmětu Gerontagogika (AAN120119).