Charles Explorer logo
🇬🇧

Personnel Functions

Class at Faculty of Arts |
AAN120136

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

AAN120136 / PERSONÁLNÍ ČINNOSTI 1AND / Bakalářské studium 2023/2024 PhDr. Renata Kocianová, Ph.D. 2/1 ZS; povinný předmět Z + Zk / 5 kreditů Předmět sleduje seznámení se systémem personálních procesů a aktivit v organizaci, s dílčími personálními činnostmi zajišťovanými personálním útvarem a vedoucími pracovníky, poukazuje na jejich návaznost a propojení. Důraz je kladen rovněž na problematiku motivace a stimulace pracovníků, na osobnost člověka ve vztahu k práci. Cílem předmětu je objasnění důležitých aspektů a specifik jednotlivých personálních procesů a aktivit, seznámení s jejich významem, úkoly, podmínkami, realizací a s přehledem základních využívaných metod a nástrojů. Charakteristika obsahu předmětu:

1. Motivace a stimulace pracovníků (osobnost člověka ve vztahu k práci; teorie pracovní motivace; pracovní spokojenost; angažovanost)

2. Analýza pracovních míst a identifikace kompetencí pracovníků (přehled metod analýzy pracovních míst; popis pracovního místa a kvalifikační profil pracovníka; vytváření pracovních míst; identifikace kompetencí pracovníků)

3. Personální plánování (význam a úkoly plánování v organizaci; plánování v personální oblasti, personální plány)

4. Budování značky zaměstnavatele; personální marketing; stabilizace pracovníků Získávání pracovníků (podmínky získávání pracovníků; vnitřní a vnější zdroje získávání pracovníků; přehled metod získávání pracovníků z vnějších zdrojů)

5. Výběr pracovníků (proces výběru pracovníků; kritéria výběru pracovníků; přehled metod výběru pracovníků) Přijímání pracovníků (vznik pracovního poměru, zařazení pracovníka do personální evidence, uvedení pracovníka na pracoviště)

6. Adaptace pracovníků (pracovní a sociální adaptace pracovníků; formální a neformální linie adaptace; oblasti adaptace; individuální plány adaptace pracovníků) Rozmísťování pracovníků (formy rozmísťování pracovníků)

7. Řízení pracovního výkonu a hodnocení pracovníků (proces řízení pracovního výkonu; funkce hodnocení pracovníků; příležitosti k hodnocení pracovníků; hodnotitelé; systematické hodnocení pracovníků; kritéria hodnocení pracovníků; přehled metod hodnocení pracovníků)

8. Odměňování pracovníků (složky odměňování pracovníků; faktory odměňování pracovníků)

9. Vzdělávání a rozvoj pracovníků (proces vzdělávání pracovníků; systematické vzdělávání pracovníků; aktivity v oblasti osobního rozvoje pracovníků)

10. Řízení kariéry pracovníků (dynamika kariéry; politika řízení kariéry; plánování následnictví; řízení talentů)

11. Pracovní podmínky a péče o pracovníky (organizace pracovní doby; pracovní prostředí; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; sociálně-psychologické podmínky práce; pracovní zátěž a stres; oblasti péče o pracovníky)

12. Uvolňování pracovníků z organizace (důvody ukončení pracovního poměru; propouštění pracovníků – kritéria a průběh propouštění pracovníků; outplacement)

13. Odbory a kolektivní vyjednávání (práva odborové organizace; postup při kolektivním vyjednávání; kolektivní smlouva) Personální poradenství (oblasti personálního poradenství) Povinná literatura: ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy. Praha: Grada Publishing,

2015. ISBN 978-80-247-5258-7. KOCIANOVÁ, Renata. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing,

2010. ISBN 978-80-247-2497-3. ULRICH, Dave. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing,

2009. ISBN 978-80-247-3058-5. ULRICH, Dave, YOUNGER, Jon, BROCKBANK, Wayne a Mike ULRICH. Nová éra řízení lidských zdrojů – ze servisu partnerem. Šest kompetencí pro HR budoucnosti. Praha: Grada Publishing,

2014. ISBN 978-80-247-5090-3. Doporučená literatura: ARMSTRONG, Michael. Odměňování pracovníků. Praha: Grada Publishing,

2009. ISBN 978-80-247-2890-2. KASPER, Helmut a Wolfgang MAYRHOFER. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde,

2005. ISBN 80-86131-57-2. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press,

2015. ISBN 978-80-7261-288-8. ŠTIKAR, Jiří, RYMEŠ, Milan, RIEGEL, Karel a Jiří HOSKOVEC. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum,

2003. ISBN 80-246-0448-5. Zápočet Požadavkem k zápočtu je aktivní účast v průběhu seminářů, zpracování a prezentace zadaných úkolů v termínu stanoveném vyučující. Určené úkoly je třeba odevzdat (zaslat) vyučující v elektronické podobě minimálně sedm dní před termínem prezentace. Zkouška Zkoušku lze vykonat po získání zápočtu. Požadavky k ústní zkoušce jsou stručně charakterizovány obsahem předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu). Prerekvizitou předmětu Personální činnosti je předmět Personální řízení – AAN120104.