Charles Explorer logo
🇬🇧

Application of Adult Education Methods

Class at Faculty of Arts |
AAN200104

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

AAN200104 / APLIKACE METOD VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2AND / Bakalářské studium 2022/2023 PhDr. Tomáš Langer LS 1/2; povinný předmět Z / 4 kredity Předmět se věnuje představení vybraných metod vzdělávání dospělých a možností jejich aplikace v praxi formálního a neformálního vzdělávání dospělých. Důraz je kladen nejen na tradiční, ale i interaktivní a aktivizační metody využívané nejčastěji v praxi dalšího vzdělávání. Předmět kombinuje přímou výuku, praktické semináře s pozvanými hosty a vlastní ukázky studentů. Charakteristika obsahu předmětu:

1. Přístupy k tvorbě obsahu výuky: action mapping, mind mapping, design thinking, ADDIE model

2. Klasifikace metod výuky

3. Metody pro motivační fázi výuky: warm-upy, ice-breakery, metody představování…

4. Metody pro expoziční fázi výuky: přednáška, demonstrování, instruktáž…

5. Metody pro fixační fázi výuky: práce s obrázkovými kartami, brainstorming a brainwriting, individuální, skupinová a společná práce, diskusní metody, interaktivní metody…

6. Metody pro aplikační fázi výuky: případové studie, hraní rolí, workshop, simulace, umělé reality…

7. Metody pro diagnostickou fázi výuky: kvíz a test, stínování…

8.–10. Další metody výuky a rozvoje: koučování, mentorování, development centrum, poradenství…

11. Práce s učebními pomůckami a didaktickou technikou ve výuce

12. Práce s vybranými softwary ve výuce: softwary pro prezentaci, hlasování, kvízy, online spolupráci…

13. Aktuální trendy v oblasti metod vzdělávání dospělých Povinná literatura: DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Lektorské minimum. Praktická příručka pro lektory prezenční výuky. Praha: Firemní vzdělávání,

2023. ISBN 978-80-908075-2-5. HELCL, Zdeněk. Jak zvládnout 77 obtížných situací při prezentacích a přednáškách. Praha: Grada Publishing,

2013. ISBN 978-80-247-4770-5. LANGER, Tomáš. Moderní lektor. Praha: Grada Publishing,

2016. ISBN 978-80-271-0093-4. Doporučená literatura: BEERMANN, Susanne, SCHUBACH, Monika a Ortrud E. TORNOW. Hry na semináře a workshopy. 124 kreativních her. Praha: Grada Publishing,

2015. ISBN 978-80-247-5514-4. BUCKLEY, Roger a Jim CAPLE. Trénink a školení. Brno: Computer Press,

2004. ISBN 80-251-0358-7. DIRKSEN, Julie. Design for how people learn. 2nd Edition. Indianapolis: New RidersPublishing,

2016. ISBN 978-0-134-21128-2. DVOŘÁKOVÁ, Miroslava. Profesionalizace lektorů jako cesta ke zvýšení kvality dalšího vzdělávání. Praha: NÚV,

2013. Dostupné na: http://www.nuv.cz/t/profesionalizace-lektoru-jako-cesta-ke-zvyseni-kvality. DVOŘÁKOVÁ Miroslava a Tomáš LANGER. Cesty profesionalizace andragogické práce. Andragogika. Roč. 2012, č. 3, s. 5–6. ISSN 1211-6378. HRKAL, Marek. Odprezentuj, Průvodce přípravou prezentace. Brno: BizBooks,

2018. ISBN 978-80-265-0810-6. KAZÍK, Petr. Rukověť dobrého interního lektora: pro efektivní vzdělávání ve firmách a jiných organizacích. Praha: Grada Publishing,

2017. ISBN 978-80-271-0287-7. KIRKPATRICK James D & Wendy Kayser. Kirkpatrick’s four levels of training evaluation. Alexandria: ATD Press,

2016. ISBN 978-1-60728-008-8. KLEIN, Zamyat M. 100 kreativních metod a her na semináře a workshopy. Praha: Grada Publishing,

2012. ISBN 978-80-247-4023-2. KLIPPERT, Heinz. Nápadník aktivit pro trénink komunikace a komunikačních kompetencí. Brno: Edika,

2013. ISBN 978-80-266-0126-5. KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Aktivizační metody ve výuce. Příručka moderního pedagoga.

3. vyd. Brno: Barrister & Principal,

2015. ISBN 978-80-7485-043-1. LANGER, Tomáš. Tipy pro výběr a rozvoj interních lektorů. Firemní vzdělávání, č. 2, roč. 2022, s. 10–11. Praha: Firemní vzdělávání,

2022. ISSN 2533-6479. LANGER, Tomáš. Určuje kvalitu vzdělávání pouze lektor? Praha: NÚV,

2013. Dostupné na: http://www.nuv.cz/t/urcuje-kvalitu-vzdelavani-pouze-lektor. LEDDEN, Emma. Úspěšná prezentace. Získejte si své publikum krok za krokem. Praha: Grada Publishing,

2018. ISBN 978-80-247-2912-1. LAWSON, Karen. The Trainer’s Handbook. 4th Edition. New Jersey: John Wiley & Sons,

2016. ISBN 978-1118933138. MEDLÍKOVÁ, Olga. Lektorské dovednosti. Manuál úspěšného lektora. Praha: Grada Publishing,

2013. ISBN 978-80-247-4336-3. MINTON, David. Teaching Skills in Further and Adult Education. 3rd Edition. London: Thomson Learning,

2005. ISBN 978-1-84480-140-4. MÜLLER, Horst. Myšlenkové mapy. Jak zlepšit své myšlení, paměť, koncentraci a kreativitu. Praha: Grada Publishing,

2013. ISBN 978-80-247-5057-6. ROGERS, Alan a Naomi HORROCKS. Teaching Adults. Fourth Edition. Berkshire: Open University Press,

2010. ISBN 978-0-33-523539-1. SHACKLETON-JONES, ick. How people learn. Designing education and trainingthat works to improve performance. London & New York: Kogan Page Limited,

2019.ISBN 978-0-7494-8470-5. SVOBODA, Jiří. Kniha pro lektory. Metodická příručka lektorských dovedností. Praha:

1. VOX,

2013. ISBN 978-80-87480-12-0. TRDÁ, Jana. Lektorské finty.

2. vyd. Praha: Grada Publishing,

2011. ISBN 978-80-247-3675-4. Elektronické zdroje: http://ec.europa.eu/epale http://www.youtube.com/epalekurzy http://kurzy.epale.cz http://www.firemnivzdelavani.eu/casopis Zápočet: Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné splnění všech následujících zadání: • Praktické předvedení vybrané vzdělávací metody v délce trvání 10–20 minut, vč. rozboru metodiky a diskuse. • Odevzdání metodického listu k vybrané metodě (podle šablony). • Absolvování bezplatného e-kurzu Evropské platformy pro vzdělávání dospělých (EPALE) s názvem Lektorské minimum I. (http://kurzy.epale.cz). Absolvování kurzu student doloží zasláním certifikátu (se svým jménem a příjmením) z tohoto kurzu e-mailem vyučujícímu. Témata pro udělení zápočtu budou předem konzultována a schválena vyučujícím. Prerekvizitou předmětu AAN200104 Aplikace metod vzdělávání dospělých je předmět AAN200103 Didaktika dospělých.