Charles Explorer logo
🇬🇧

Vocational Adult Education

Class at Faculty of Arts |
AAN200106

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

AAN200106 / PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH 2AND / Bakalářské studium 2022/2023 PhDr. Tomáš Langer LS 1/1; povinný předmět Zk / 4 kredity Předmět bude realizován kombinací přímé výuky, přednášek s hosty – experty na jednotlivá témata – a vlastní prací studentů na projektu. Díky tomuto kombinovanému přístupu získají studenti jak množství teoretických informací, tak i praktických poznatků a zkušeností díky kontaktu s realitou profesního vzdělávání dospělých. Charakteristika obsahu předmětu:

1. Profesní vzdělávání dospělých, terminologie, teoretické koncepty

2. Kontext, prostředí, systém a legislativa profesního vzdělávání dospělých v České republice

3. Stav profesního vzdělávání dospělých v České republice podle vybraných statistik, výzkumů a analýz

4. Specifika profesního vzdělávání dospělých ve firmách, podnicích a úřadech I.

5. Specifika profesního vzdělávání dospělých ve firmách, podnicích a úřadech II.

6. Příprava profesního vzdělávání dospělých: strategický rámec, plán vzdělávání

7. Příprava profesního vzdělávání dospělých: analýza a identifikace vzdělávacích potřeb, vč. jejich interpretace

8. Příprava profesního vzdělávání dospělých: kompetence, kompetenční přístup ke vzdělávání a kompetenční modely

9. Příprava profesního vzdělávání dospělých: projekt vzdělávací akce

10. Realizace profesního vzdělávání dospělých: organizace, logistika a ekonomika

11. Evaluace profesního vzdělávání dospělých: zpětná vazba a její vyhodnocení

12. Kvalita a efektivita profesního vzdělávání dospělých

13. Aktuální trendy v profesním vzdělávání dospělých Povinná literatura: BARTOŇKOVÁ, Hana. Firemní vzdělávání. Praha: Grada Publishing,

2010. ISBN 978-80-247-2914-5. HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing,

2006. ISBN 80-247-1667-4. LANGER, Tomáš. Spolupráce zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí. Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Praha: Svaz průmyslu a dopravy,

2013. ISBN neuvedeno. Dostupné na: https://www.socialnidialog.cz/images/stories/Zamestnavatele_a_vzdelavaci_instituce.pdf. Doporučená literatura: BELCOURT, Monica a Phillip C. WRIGHT. Vzdělávání pracovníků a řízení pracovního výkonu. Praha: Grada Publishing,

1998. ISBN 80-7169-459-2. BUCKLEY, Roger a Jim CAPLE. Trénink a školení. Brno: Computer Press,

2004. ISBN 80-251-0358-7. FOLWARCZNÁ, Ivana. Rozvoj a vzdělávání manažerů. Praha: Grada Publishing,

2010. ISBN 978-80-247-3067-7. HEJDUKOVÁ, Jitka a kol. Aktuální problémy zaměstnanosti z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců. Praha: ČMKOS,

2015. Dostupné na: http://www.spcr.cz/images/stories/Projekty/Aktualni_problemy_zamestnanosti.pdf. KOL. Vzdělávání

4.0 a sociální partneři v České republice. Praha: Českomoravská konfederace odborových svazů,

2019. ISBN 978-80-86809-30-4. LANGER, Tomáš. 5 největších přešlapů ve firemním vzdělávání. HR Forum, č. 5, roč. 2022, s. 41–43. Praha: People Management Forum vzdělávání,

2022. ISSN 1212-690X. LANGER, Tomáš. Kvalita ve vzdělávání. Firemní vzdělávání, č. 4, roč. 2022, s.

6. Praha: Firemní vzdělávání,

2022. ISSN 2533-6479. LANGER, Tomáš. Trendy ve firemním vzdělávání 2021/2022. Firemní vzdělávání, č. 6, roč. 2021, s. 12–13. Praha: Firemní vzdělávání,

2021. ISSN 2533-6479. LANGER, Tomáš. Jak (ne)motivovat zaměstnance ke vzdělávání? Firemní vzdělávání, č. 2, roč. 2021, s. 10–11. Praha: Firemní vzdělávání,

2021. ISSN 2533-6479. NOVOTNÝ, Petr. Profesní vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, M., RABUŠIC, L. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita,

2008. s. 113-141. ISBN 978-80-210-4779-2. NOVOTNÝ, Petr. Učení pro pracoviště. Prostor pro uplatnění konceptu workplace learning v českém prostředí. Brno: Masarykova univerzita,

2009. ISBN 978-80-210-5116-4. VODÁK, Josef a Alžběta KUCHARČÍKOVÁ. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Praha: Grada Publishing,

2007. ISBN 978-80-247-1904-7. Elektronické zdroje: http://ec.europa.eu/epale http://www.firemnivzdelavani.eu/casopis http://elearnmedia.sk/podcast Zkouška: Zkouška je realizována formou ústního zkoušení v rozsahu látky uvedené v anotaci předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu). Prerekvizitou předmětu AAN200106 Profesní vzdělávání dospělých je předmět AAN200102 Andragogika a vzdělávání dospělých.