Charles Explorer logo
🇬🇧

Seminar for Bachelor´s Degree Students – Written Work

Class at Faculty of Arts |
AAN200108

This text is not available in the current language. Showing version "cs".Annotation

AAN200108 / BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ – PÍSEMNÁ PRÁCE 1AND / Bakalářské studium 2022/2023 doc. PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.; PhDr. Michal Šerák, Ph.D.

ZS 0/2; povinný předmět

Z / 2 kredity

Předmět Bakalářský seminář – písemná práce svým obsahem a koncepcí navazuje na předmět Bakalářský seminář, který poskytuje informace o nárocích kladených na vypracování závěrečné práce z hlediska metodologického, obsahového i formálního. Cílem předmětu je rozvoj znalostí a dovedností potřebných k zpracování odborného textu v podobě závěrečné práce. Náplní předmětu jsou setkání shrnující stěžejní zásady psaní odborných textů, příprava projektu zadaného tématu na základě konzultací s vedoucí/m bakalářské práce, prezentace zpracovávaného projektu na semináři a individuální práce.

Charakteristika obsahu předmětu: 1. Projekt bakalářské práce

Na základě zpětné vazby získané v předmětu Bakalářský seminář a po konzultaci s vedoucí/m své bakalářské práce studenti zpracují projekt své závěrečné práce do podoby formuláře Návrh zadání bakalářské práce. Projekt práce musí respektovat Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové práce Katedry andragogiky a personálního řízení, které jsou studentům k dispozici na internetové stránce katedry. 2. Prezentace bakalářské práce na semináři

Po potvrzení projektu vedoucím bakalářské práce bude student tento projekt prezentovat na semináři. Semináře v harmonogramu předmětu navazují na úvodní přednášky. Každý student současně kromě prezentace projektu vlastní práce vystoupí také v roli oponenta předem určeného projektu. Předpokládá se rovněž aktivní zapojení do diskuse. 3. Vypracování části bakalářské práce

Následně podle pokynů vedoucí/ho zpracuje student část své bakalářské práce (ucelenou kapitolu práce, případně kratší část textu a projekt šetření připravovaného v rámci bakalářské práce), ve které prokáže zvládnutí nároků na tento typ prací. Podoba zpracované části bakalářské práce musí vycházet z výše uvedených Pokynů k vypracování bakalářské/diplomové práce.

Povinná literatura:

KANPR. Pokyny k vypracování diplomové/bakalářské práce [online]. Praha: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK, 2020. Dostupné z: https://kanpr.ff.cuni.cz/wp- content/uploads/sites/133/2021/02/Pokyny-k-vypracovani-BP-a-DP_LS-2021.pdf (záložka Studium, položka Bakalářské studium / Státní závěrečné zkoušky / Bakalářské práce).

KANPR. Příklady aplikace citační normy [online]. Praha: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK, 20. Dostupné z: https://kanpr.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/133/2021/03/CITOVANI.pdf

(záložka Studium, položka Bakalářské studium / Státní závěrečné zkoušky / Bakalářské práce).

Doporučená literatura:

ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.

FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.

HOLOUŠKOVÁ, Drahomíra a Milena KROBOTOVÁ. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: UP, 2002. ISBN 80-244-0458-3.

LIŠKA, Václav. Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych, 2003. ISBN 80-86579-11-5.

SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a nepsat česky. Praha, 2004. ISBN 80-246-0871-5.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.

Zápočet

Podmínkou k zápočtu je odevzdání revidovaného (tzn. původní verze z předmětu Bakalářský seminář) projektu bakalářské práce v podobě návrhu zadání práce a jeho ústní prezentace v seminární části předmětu. Další podmínkou je potvrzení vedoucí/ho o zpracování části bakalářské práce podle požadavků, které vedoucí práce stanoví. Toto potvrzení zašle vedoucí práce po domluvě se studentem/studentkou e-mailem na adresy obou vyučujících.

Prerekvizitou předmětu Bakalářský seminář – Písemná práce (AAN200108) je předmět Bakalářský seminář (AAN200107).

U předmětu Bakalářský seminář – Písemná práce je možný opakovaný zápis.

Study programmes